De Vergadering van Eigenaars, het hoogste orgaan binnen een VvE. Jaarlijks moet deze bijeenkomst georganiseerd worden. Houd je je niet aan de regels die beschreven staan in de splitsingsakte of het modelreglement, dan heeft dat gevolgen. Het hoe en wat van deze vergadering lees je hier.

VvE VergaderingPlanner

GRATIS voor leden van VvE Centraal

De VvE Vergadering Planner van VvE Centraal helpt u om op het juiste moment de juiste acties te ondernemen!

Voorbeeld documenten

Voorbeeld uitnodiging

Checklist Vergadering van Eigenaars

Agenda Vergadering van Eigenaars

Presentielijst vergadering

Voorbeeld notulen

Artikelen over de Vergadering van Eigenaars

Zo haal je meer rendement uit een warmtepomp

Er is onlangs een grootschalige renovatie en verduurzaming van het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam gerealiseerd. Bij deze renovatie mocht het monumentale karakter van het pand op geen enkele manier aangetast worden. Dit was een flinke…

Op welke dakbedekkingsconstructie plaats je een daktuin?

De gemeente Landgraaf heeft bij de uitbreiding van het Burgerhoes (het raadhuis) gekozen voor de aanleg van een daktuin. De beoogde dakbedekkingsconstructie was een dak met een dampremmende laag, EPS (Polystyreen) isolatie en een losse EPDM dakbedekking. Bij de offerte aanvraag voor het dakbedekkingssysteem kwam de gemeente echter voor een kleine verrassing te staan. De omschreven constructie werd door de NDA dakdekker resoluut afgewezen.

Besluiten van de Vergadering van Eigenaars omzetten in acties.

De basis van een goed functionerende VvE wordt voor een deel bepaald door het nemen van de juiste besluiten en deze besluiten op het juiste moment omzetten in acties. Het te vroeg in gang zetten van acties op basis van genomen besluiten kan soms resulteren in onaangename verrassingen.

Witte dakbedekking en zonnepanelen, goede combinatie!

Waarom kiezen voor witte dakbedekking bij het installeren van zonnepanelen?

De VvE en het Nederlandse UBO-register

Op 26 juni jl. is de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn in werking getreden. De richtlijn verplicht Nederland om een zgn. ubo-register in te stellen, een register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’.

Uitspraak kantonrechter legt bom onder het appartementsrecht 

Op 7 juni 2016 heeft de kantonrechter te Middelburg een bom gelegd onder het appartementsrecht. Een onterecht tegengehouden verkoop van een appartement is door de kantonrechter te Middelburg niet bestraft.

De bestuurder van de VvE inschrijven bij de KvK

Heeft uw VvE ook een bestuurswissel meegemaakt, leg dit dan vast in de Kamer van Koophandel. Heeft u uw VvE nog niet ingeschreven bij de Kvk doe dit dan ook direct

Werken in de Cloud, wat is het en waarom moet je er gebruik van maken?

De ‘Cloud’ staat hier eigenlijk voor ‘internet’ en deze term is afkomstig uit het Engels. Consultants tekenen het internet al sinds het ontstaan als een wolk… Het aanbieden van applicaties in de ‘Cloud’ wordt ook wel Software-as-a-Service genoemd (SaaS). Cloud Computing bied interessante mogelijkheden, wat zijn dus de voordelen voor uw Vereniging van Eigenaren?

Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op

“Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op” Het komt wel eens voor dat wij een e-mail van deze strekking ontvangen. Maar opzeggen van het VVE lidmaatschap is niet mogelijk. Aan het kopen van een appartement is het lidmaatschap van de VvE (Vereniging van Eigenaren) onlosmakelijk verbonden. Het lidmaatschap houdt van rechtswege pas op bij verkoop van het appartement.

Decharge aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaren

Decharge aan het bestuur van een Vereniging van Eigenaren, hoe zit het precies en wat is wettelijk vastgelegd.

Gezocht, VvE met een visie!

De toekomst is een fascinerend fenomeen. Van jongs af aan vorm je een beeld van je eigen toekomst. De een wil dokter worden, de ander wil een gezin met drie kinderen en weer een ander…

Professionalisering van de rol van Eigenaar / Vertegenwoordiger

Veranderingen in wet- en regelgeving leiden tot hernieuwde aandacht binnen woningcorporaties voor de rol van de Eigenaar/Vertegenwoordiger. In de bestaande praktijk wordt het VvE Beheer vaak ‘erbij gedaan’ door de woonconsulent. Soms gaat dat goed, maar vaak komt het VvE Beheer onvoldoende uit de verf. Een adequaat VvE Beheer vraagt om het expliciet beleggen van de rol van Eigenaar/Vertegenwoordiger en verankering van diens manoeuvreerruimte in beleid.

Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Het komt regelmatig voor dat tijdens de vergadering een onderwerp ter sprake komt dat niet op de agenda staat vermeld en waarover toch een besluit wordt genomen. De reden daarvoor is meestal: onderwerpen waar niet tijdig aan is gedacht, of welke eerst ter vergadering pas naar voren komen. De vraag is thans of het mogelijk is agendapunten toe te voegen tijdens de vergadering. Het antwoord daarop is …..

De weg naar duurzame resultaten op ALV 2016

Het kriebelen van bijna 3 jaar geleden heeft plaats gemaakt voor vreugde! In mijn buurt Voordorp (Utrecht Noordoost) zagen we steeds meer huizen voorzien worden van zonnepanelen. In het afgelopen jaar zijn daar de daken van tuinenparken en sporthallen bijgekomen en het winkelcentrum in de buurt gaat nog volgen. Onze aandacht ging speciaal uit naar grote daken van VvE’s waar we er flink wat van hebben staan en die allemaal nog leeg zijn… Daar gaat verandering in komen met de eerste besluiten door VvE Artemis op hun ALV 2016.

Jaarlijkse Vergadering van Eigenaars van de VvE

In de eerste maanden van het jaar is het weer tijd voor de jaarlijkse vergadering van eigenaars van de VvE. Bij deze vergadering worden in ieder geval de cijfers van het afgelopen boekjaar besproken en…

Jurisprudentie: Schilderwerk valt onder verantwoording van VvE Beheerder.

Schadevergoeding wegens onvoldoende toezicht op en onvoldoende kwaliteitscontrole van groot schilderonderhoud voor VVE.

Checklist fraude en preventie voor VvE’s

Recent kopte het Brabands Dagblad met een bericht dat er weer een VvE de dupe is geworden van fraude door een externe beheerder. In totaal is er voor € 59.000 ten onrechte geld door de…

Gevolgen onjuiste inschrijving KvK van VvE bestuur

Op 22 maart 2007 is de Handelsregisterwet 2007 aangenomen. Deze wet geldt inmiddels per 1 januari 2010 voor alle VvE’s. In deze wet is geregeld dat een VvE in het handelsregister moet zijn ingeschreven.

De termijn voor de oproeping van de vergadering van eigenaars is niet in acht genomen.

De modelreglementen bepalen de oproepingstermijn van de vergadering van eigenaars. Het modelreglement 2006 (MR), meer specifiek artikel 45 lid 8 bepaalt dat de oproeping ter vergadering met een termijn van tenminste 15 dagen moet geschieden,…

Met deze 7 vragen kiest u de juiste VvE beheerder.

Het selectieproces Of een Vereniging van Eigenaars voor het eerst een keuze maakt om het beheer door een externe partij te laten verzorgen of wanneer ze wil overstappen naar een andere VvE beheerder. Het blijft een lastige keuze…

Financiële beveiligingsmaatregelen binnen de VvE

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat…

De volmacht: hoe zit het ook alweer?

Op grond van de wet hebben alle appartementseigenaars toegang tot de vergadering. Iedere eigenaar heeft een persoonlijke bevoegdheid om de vergadering bij te wonen en op die vergadering zijn stem uit te brengen. Een eigenaar kan ook per volmacht ter vergadering verschijnen volgens de modelsplitsingsreglementen.

Geldt de oproepingstermijn ook voor de tweede vergadering?

Vanaf 1 november 2012 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. Geldt de oproepingstermijn ook voor de tweede vergadering? Op basis van art. 33 lid 8 Modelreglement 1992 dient…

Bestuurdersaansprakelijkheid en een besluit in strijd met het reglement

Recent ontvingen wij een vraag die zich richt op de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering en meer specifiek over de dekking van schade wanneer er besluiten worden genomen die nietig of niet rechtsgeldig zijn. De vraag is…

Wie heeft er een flatwoning van een corporatie gekocht?

In Nederland zijn in het verleden veel appartementsgebouwen door woningcorporaties gebouwd. Veel corporaties willen nu flatwoningen verkopen. Dat kan verschillende redenen hebben en het is lang niet altijd zo dat de woningcorporatie haar ‘slechtste’ woningen…

Wat kan VVEmanager voor u betekenen?

Er wordt steeds meer verlangd van Verenigingen van Eigenaars en haar leden. Om dit handen en voeten te geven zijn er oplossingen ontwikkeld die de VvE helpen met haar beheer. Eén van die oplossingen is…

Bestuurdersaansprakelijkheid binnen de VvE

Vanaf 1 november 2012 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. Sinds twee jaar bekleed ik de functie van bestuurder van onze VvE. Nu vraag ik mij af of…

MOP, MJOP, MOB, MJOB?

Het Meerjaren Onderhoud Plan (of MOP) ook bekend als Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP), Meerjaren Onderhoud Begroting (MOB), Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB) wordt door veel mensen die er voor het eerst mee in aanraking…

De functie van het bestuur

Voorheen was ik bestuurder van een ‘gewone’ boek 2 vereniging. Nu ben ik recent benoemd als voorzitter van het bestuur van een Vereniging van Eigenaars. Wat zijn nu precies de taken en bevoegdheden die het bestuur van een VvE heeft?

Wat kunt u doen tegen een besluit op de Vergadering van Eigenaars?

Hoewel binnen een VvE de democratie in beginsel heeft te gelden, betekent dit niet dat u zich als eigenaar bij alle genomen besluiten dient neer te leggen. De wet biedt immers mogelijkheden te ageren tegen een besluit dat u niet welgevallig is.

Hoofd- en ondersplitsing, hoe zit dat precies?

Als eigenaar van een appartementsrecht bent u binnen een gebouw gerechtigd tot een privé gedeelte (bijvoorbeeld uw woning en/of berging) en tot een gemeenschappelijk gedeelte (bijvoorbeeld de entreehal, galerij en/of de fundering en gevels), maar hoe zit dat wanneer u eigenaar bent van een appartementsrecht in een complex met meerdere functies, zoals winkels, kantoren, parkeergarage en woningen, dan is de kans zeer groot dat het complex is onderverdeeld in een zogenaamde hoofdsplitsing en meerdere ondersplitsingen. Hoe werkt dat nou precies?

Samenwerking tussen het bestuur en de kascommissie van de VvE

In deze eerste maanden van 2013 stellen VvE-besturen de jaarrekening op over het afgelopen jaar en vinden de voorbereidingen plaats voor de jaarlijkse ledenvergadering. Een correcte en inzichtelijke jaarrekening is van cruciaal belang voor alle…