VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Besluit plaatsen dakkapel zonder aanpassen splitsingsakte

In deze VvE Rechtspraak gaat het om een hoger beroep op een uitspraak van een kantonrechter. Centraal staat de vraag of een besluit van de VvE om het plaatsen van een dakkapel toe te staan zonder aanpassing van de splitsingsakte. De verzoeker is het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en geeft aan dat voor een dergelijk besluit ook de splitsingsakte aangepast dient te worden. .De rechter volgt de redenatie van de verzoekende partij. Hij geeft aan dat het besluit van de VvE voor het plaatsen van de dakkapel nietig is en in strijd met de splitsingsakte van de VvE.

Lees meer
VerhurenSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Woongroepen vallen onder verbod kamerverhuur in Splitsingsakte

Uitleg bepaling in splitsingsakte, inhoudende dat het niet is toegestaan de privégedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. Het verbod op exploitatie van het appartement als kamerverhuurbedrijf is bedoeld om bedrijfsmatige kamergewijze verhuur daarvan te verhinderen. Door de verhuur op grond van één huurovereenkomst met een woongroep, bestaande uit vier of vijf studenten als gezamenlijk huurder, wordt het appartement feitelijk kamergewijs aan de man gebracht en geëxploiteerd. Dat is in strijd met de bedoeling van de desbetreffende bepaling.
Energie

Welk tarief mag de parkeigenaar rekenen voor elektriciteit

Geschil tussen eigenaar/beheerder recreatiepark en een chalet/kaveleigenaar. Welk tarief geldt voor de levering van elektriciteit? Uitleg beheerovereenkomst die is gesloten tussen rechtsvoorganger van de parkeigenaar en de VvE. Geobjectiveerde variant Haviltex maatstaf. Beroep parkeigenaar op derdenbescherming ex 3:36 BW, rechtsverwerking en beperkende werking redelijkheid en billijkheid. 
InstallatiesNieuwsVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Individuele afrekening warmtemeters eerlijker MAAR in strijd met Splitsingsakte

Appartementsrecht. Uitleg splitsingsreglement. Nieuw afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is, hoewel wellicht eerlijker, in strijd met het splitsingsreglement. Terugbetaling van hetgeen het lid op basis van die warmtemetingen meer heeft betaald dan zij volgens de omslagmethode moet betalen, is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en levert ook geen ongerechtvaardigde verrijking op. Lid heeft recht op informatie en inzage betreffende de stukken van het beheer, maar het hof vertrouwt erop dat het bestuur die zal geven. Op veroordeling tot afrekening stookkosten wordt geen dwangsom gezet, omdat die meer kwaad dan goed zal doen.

Lees meer