VvE Rechtspraak - OverigVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Toerekenbare tekortkoming mededelingsplicht eigenaar gerenoveerd appartement.

Koop onroerende zaak. Kopers van een gerenoveerd appartement waaraan bouwkundige werkzaamheden zijn verricht en waarin een nieuwe parketvloer is gelegd, behoeven niet te verwachten dat de kruipruimte zo vochtig is dat de parketvloer daardoor binnen enige maanden onbruikbaar wordt. Het bestaan van dat gebrek is met de door kopers overgelegde rapporten voldoende komen vast te staan. Geen schending van onderzoeksplicht door kopers door de kruipruimte voor de koop niet te inspecteren. Onder de gegeven omstandigheden wel schending van mededelingsplicht door verkopers. Tekortkoming is toerekenbaar. Voldoende gelegenheid geboden tot herstel. Schadeposten, waaronder aanzienlijke hotelkosten. Geen schending schadebeperkingsplicht.
VvE Rechtspraak - BesluitvormingInstallaties

Besluit verlagen ketelwatertemperatuur terugdraaien

In deze VvE rechtspraak staat de vraag centraal of een besluit voor het verlagen van de ketelwatertemperatuur, genomen door de Vergadering van Eigenaars, correct is genomen. De eigenaars van een appartementsrecht vragen de rechter om een besluit tot verlaging van de gemiddelde temperatuur van een collectieve warm water voorziening genomen in het kader van onderhoud terug gedraaid kan worden.
VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Besluit plaatsen dakkapel zonder aanpassen splitsingsakte

In deze VvE Rechtspraak gaat het om een hoger beroep op een uitspraak van een kantonrechter. Centraal staat de vraag of een besluit van de VvE om het plaatsen van een dakkapel toe te staan zonder aanpassing van de splitsingsakte. De verzoeker is het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en geeft aan dat voor een dergelijk besluit ook de splitsingsakte aangepast dient te worden. .De rechter volgt de redenatie van de verzoekende partij. Hij geeft aan dat het besluit van de VvE voor het plaatsen van de dakkapel nietig is en in strijd met de splitsingsakte van de VvE.
VerhurenSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Woongroepen vallen onder verbod kamerverhuur in Splitsingsakte

Uitleg bepaling in splitsingsakte, inhoudende dat het niet is toegestaan de privégedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. Het verbod op exploitatie van het appartement als kamerverhuurbedrijf is bedoeld om bedrijfsmatige kamergewijze verhuur daarvan te verhinderen. Door de verhuur op grond van één huurovereenkomst met een woongroep, bestaande uit vier of vijf studenten als gezamenlijk huurder, wordt het appartement feitelijk kamergewijs aan de man gebracht en geëxploiteerd. Dat is in strijd met de bedoeling van de desbetreffende bepaling.