Een (nieuws)bericht dient aan onze redactionele richtlijnen te voldoen, nieuwsberichten welke niet aan deze voorwaarden voldoen worden geweigerd of verwijderd, ook al heeft u hier voor betaald. Indien uw nieuwsbericht wordt geweigerd of verwijderd door de hier genoemde redactionele richtlijnen geven wij geen geld terug.

Indien u een vals (nieuws)bericht, spam of informatie welke enige rechten of wetten schend, verstuurd, zullen wij vrijwillig of verplicht gebruikers gegevens (zoals gebruikersnaam, email adres, IP adres, log files, betaal gegevens etc.) overdragen aan elke autoriteit of organisatie die daarom vraagt.

Indien een (nieuws)bericht uw rechten schend, ongepast is of wanneer u van mening bent dat het een verkapte reclame uiting is kunt u contact opnemen en wij zullen het bericht direct verwijderen. U kunt ook contact opnemen indien u zelf een bericht heeft gepubliceerd en deze wilt verwijderen. Vermeld bij contact altijd de volledige URL van het nieuwsbericht om verwarring te voorkomen.

Een (nieuws)bericht:

  • Dient in het Nederlands te zijn opgesteld en dient grammaticaal correct te zijn. Wij bevelen een standaard Nieuwsbericht structuur aan waardoor deze professioneel en vakkundig overkomt.
  • Dient een nieuwsfeit te bevatten te relateren aan Verenigingen van Eigenaars bij voorkeur ook contact gegevens.
  • Mag geen HTML code/tags bevatten in de titel.
  • Mag geen pornografisch materiaal of aanstoot gevende content bevatten zoals foto’s sleutelwoorden etc.
  • Mag geen inhoud hebben met betrekking tot: haat, geweld, discriminatie, belediging etc.
  • Mag geen inhoud hebben met betrekking tot of ter promotie van onder anderen:
  • Mag geen rechten, wetten of regels schenden.
  • Mag maximaal 3 afbeeldingen bevatten en afbeeldingen mogen niet groter zijn dan maximaal 1000 px × 600 px
  • U bent als auteur van een bericht de eigenaar en bezit het auteursrecht. Door het plaatsen van een bericht op deze of andere websites van ons geeft u ons en onze bezoekers toestemming het bericht te publiceren of over te nemen. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor claims of gevolgen welke voortvloeien uit de door u geplaatste berichten. Daarnaast vrijwaart de auteur van het bericht ons van elke vorm van aansprakelijkheid.

De informatie op VvE Centraal Nieuws wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Het auteursrecht op een (pers)bericht berust bij de afzender van het bericht. VvE Centraal heeft een databankrecht op de verzameling van (pers)berichten.

 Overname is toegestaan met bronvermelding

Het is toegestaan berichten over te nemen tenzij uit het bericht zelf anders blijkt. Bij hergebruik van een bericht moet de afzender van het bericht als bron worden vermeld met de toevoeging via VvE Centraal. Overname is toegestaan mits men een bron vermelding plaatst inclusief link zoals: Bron: VvE Centraal 

Het beeldmateriaal (logo’s, foto’s en overige afbeeldingen) dat u op VvE Centraal Nieuws aantreft, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvE Centraal Nieuws.

De gebruiker vrijwaart VvE Centraal voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar hergebruik.

Het is niet toegestaan de VvE Centraal databank zodanig te gebruiken dat VvE Centraal daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zou kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zou kunnen lijden.