Huishoudelijk reglementOverlastVvE Rechtspraak - Besluitvorming

Geldt een verbod op honden ook voor bezoekers?

VvE heeft in redelijkheid kunnen komen tot de beslissing om het reeds geldende, door verzoeker geaccepteerde, verbod om in het complex honden te houden, uit te breiden tot een algeheel, ook voor bezoekers geldend, verbod om honden mee te nemen in het complex. De persoonlijke levenssfeer van verzoeker/appartementseigenaren wordt daardoor niet aangetast in een mate die in strijd is met artikel 8 EVRM.
VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte

VvE-zaak. Vervangende toestemming/machtiging ex art. 5:212 BW om een kinderopvang te organiseren in een ruimte met als bestemming onderwijs, afgewezen. Uitleg van de term “schoolruimte” aan de hand van de geobjectiveerde partijbedoeling als verwoord in ECLI:NL:HR:2013:1078 en ECLI:NL:HR:148. De letterlijke tekst “schoolruimte” dient naar objectieve maatstaven te worden uitgelegd als een ruimte voor onderwijs/opleiding en niet voor kinderopvang

Lees meer
VvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Aansprakelijkheid verkrijger reikt niet verder dan het bedrag uit de opgave van de notaris blijkt

Appartementsrecht. De aansprakelijkheid van de verkrijger uit hoofde van artikel 5:122 lid 3 BW reikt niet verder dan tot het bedrag dat uit de opgave van de notaris blijkt (artikel 5:122 lid 5, tweede zin BW). Uit parlementaire geschiedenis van artikel 5:122 lid 5 BW moet worden afgeleid dat indien (zoals in het onderhavige geval) een opgave ontbreekt, de verkrijger niet aansprakelijk is voor door de vroegere eigenaar onbetaald gelaten bijdragen. De VvE heeft mede vanwege de betalingsachterstand van de vorige eigenaar, een extra bijdrage gevraagd van haar leden, waaronder de nieuwe eigenaar. Het hof acht aannemelijk dat de nieuwe eigenaar daardoor schade heeft geleden. Het had op de weg van de VvE gelegen om te pogen haar schade, hierin bestaande dat zij op grond van art. 5:122 lid 5 het niet op de vorige eigenaar te verhalen bedrag ook niet op de nieuwe eigenaar kon verhalen, vergoed te krijgen door de notaris aansprakelijk te stellen. Nieuwe eigenaar heeft belang bij haar vordering tot verklaring voor recht dat de VvE onrechtmatig jegens haar handelt door de notaris niet aansprakelijk te stellen.