Kascommissie van de VvE.

Wat is de kascommissie van de Vereniging van Eigenaars?

De kascommissie of kascontrolecommissie van de Vereniging van Eigenaars is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. Binnen VvE’s worden verschillende afkortingen gebruikt om deze commissie aan te duiden. Denk aan kcc, kkk, kascie, of kasco.

De belangrijkste taak van deze commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester van het bestuur van de VvE. Deze jaarrekening dient aan een aantal eisen te voldoen. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. De bevindingen van de Kascommissie worden gedeeld op de Jaarvergadering van de VvE.

Waar haalt de Kascommissie haar bestaansrecht vandaan

In Boek 5 Burgerlijk Wetboek Titel 9 wat gaat over het Appartementsrecht wordt verwezen naar bepaalde artikelen uit Boek 2 Burgerlijk Wetboek wat gaat over Verenigingenrecht. In dit wetboek staat het volgende vermeld.

Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Erkenning in Modelreglement

Pas in het modelreglement van 2006 artikel 58 en modelreglement 2017 artikel 63 wordt specifiek ingegaan op de functie van de Kascommissie binnen de VvE.

In de beide modelreglementen staat het als volgt beschreven.


Artikel 58 modelreglement 2006

1. De vergadering is bevoegd commissies in te stellen, onder vaststelling van hun taakomschrijving.

2. Ontbreekt een raad van commissarissen, dan benoemt de vergadering jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met de functie van bestuurder en die van voorzitter van de vergadering. De leden van de kascommissie onderzoeken de jaarrekening en brengen aan de vergadering verslag van hun bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, en haar de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen.

Artikel 63 modelreglement 2017

63.1   De Vergadering is bevoegd – al dan niet uit haar midden – Commissies in te stellen, onder vaststelling van hun taakomschrijving.

63.2   Ontbreekt een Raad van Commissarissen, dan benoemt de Vergadering – al dan niet uit haar midden – jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met de functie van bestuurder en die van Voorzitter.

De leden van de kascommissie onderzoeken de jaarrekening en brengen aan de Vergadering verslag van hun bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de kascommissieten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, en haar de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen. De werkwijze van de kascommissie kan nader bij Huishoudelijk Reglement worden geregeld.

Is de kascommissie verplicht per reglement?

Doordat in Boek 2 de verplichting beschreven staat is de kascommissie altijd verplicht. Daarnaast hebben we zojuist gelezen dat vanaf het modelreglement van 2006 de kascommissie specifiek vermeld staat.

Wie mag zitting nemen?

Ook hierin heeft de wet en later het modelreglement voorzien. De kascommissie moet uit twee leden bestaan, én mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Het is dus wel mogelijk dat bijvoorbeeld de partner van een bestuurder zitting neemt in de kascommissie al heeft dat natuurlijk niet de voorkeur.

Mag de kascommissie zich laten bijstaan?

Uit boek 2 is af te leiden dat het mogelijk is om een accountant/externe partij in te zetten om de kascommissie bij te staan bij haar controle. Wanneer de VvE een accountant inschakeld voor de controle is de referentie bedoeld in artikel 393 lid 1 van belang. De vraag blijft daarbij Werkt een accountant niet beter dan een kascommissie?

Bedenk ook wat de opdracht is die aan de accountant is verstrekt. Gaat het om een controleverklaring of om een samenstellingsverklaring? Bij de laatste gaat het alleen om de controle van de gegevens die door het bestuur zijn aangereikt.

Over de Kascontrole

De wet geeft aan wat de controle van de kas omvat,namelijk alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Dit gebeurt veelal nog op de oude vertrouwde manier met pen en papier en een afschrift van de bank. Toch zal steeds vaker de kascontrole digitaal plaatsvinden. Als daarbij dezelfde inlichtingen verschaft worden is hiervoor geen bezwaar.

De controle is van belang om mogelijke fraude binnen een VvE te voorkomen of te identificeren. Een goede kascommissie kijkt dus niet alleen óf er een factuur is, maar óók en vooral of de prestatie geleverd is. De twee manieren de kascommissie tot haar beschikking heeft voor het beperken van de fraude zijn:

  1. Door eigen waarneming.
  2. Door een goede autorisatieprocedure voor betalingen. 


Geen controle van de kas

Het komt vaak voor dat de kascontrole een of twee jaar niet wordt uitgevoerd. In feite overtreed de VvE hiermee de wet. Het Burgerlijk Wetboek schrijft heel duidelijk voor dat elk jaar controle door de kascommissie (de wettekst spreekt over “onderzoek” door “een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken”) moet plaatsvinden, dit is een bepaling van dwingend recht d.w.z. hiervan kan nooit worden afgeweken.