Algemene voorwaarden 

Voor de toegang en het gebruik van de website www.VvECentraal.nl (hierna de Website) gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. VvE Centraal heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien je het gebruik van de Website voortzet na een of meer wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is daarom verstandig de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 1:

 1. VvE Centraal stelt een platform op de Website ter beschikking waarop informatie rondom Vereniging van Eigenaars wordt verstrekt en waarop bezoekers informatie en meningen kunnen uitwisselen.
 2. VvE Centraal draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud van de Website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In recensies geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Artikel 2: Account/Profiel

 1. Voor het volledige gebruik van de Website moet er een account worden aangemaakt zoals beschreven is op de Website, hierbij worden bepaalde gegevens gevraagd die nodig zijn om dit account aan te maken. Naar het inzicht van VvE Centraal wordt dit account wel of niet aangemaakt.
 2. Je staat er jegens VvE Centraal voor in dat de gegevens en informatie die je verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Je stemt ermee in dat VvE Centraal de verstrekte gegevens opslaat en gebruikt voor het beheer van de account.
 3. Gebruikers jonger dan zestien (16) jaar moeten toestemming hebben van ouders dan wel een voogd voor het aanmaken van een account. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd.
 4. Je zult anderen geen toegang verlenen tot jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van je account wordt gemaakt, ook als anderen van je account gebruik maken, met of zonder jouw toestemming. Dit betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van het wachtwoord van je account.
 5. Beëindiging van het account gebeurt door afmelding via [email protected] Het account is tevens niet overdraagbaar.

Artikel 3:

 1. Je staat er VvE Centraal voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van VvE Centraal een of meer gedeelte(n) van de Website te wijzigen, bewerken, kopiëren, of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van VvE Centraal en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Website en de door VvE Centraal getroffen beveiligingsmaatregelen.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in verband met de Website in ieder geval niet:

I. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
II. inbreuk maken op de rechten van VvE Centraal of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot bescherming van privacy;
III. naar mening van VvE Centraal in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of pornografische, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
IV. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
V. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van VvE Centraal omzeilen;
VI. een commercieel karakter hebben, tenzij VvE Centraal hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegevens;
VII. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens VvE Centraal en/of een derde.

 1. VvE Centraal behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website indien deze op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, daarnaast behoudt VvE Centraal het recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.
 2.  VvE Centraal behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie, materiaal en/of gegevens zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Website te verwijderen dan wel te wijzigen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Website te ontzeggen. VvE Centraal is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit mogelijkerwijs voortkomen.

Artikel 4: Content van derden

Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar Website van derden (hierna “Verwijzingen) bevat. De opname of aanwezigheid van deze Verwijzigen op de Website impliceert niet dat VvE Centraal achter deze Verwijzingen staat. VvE Centraal is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Verwijzingen van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website. Het gebruik van deze Verwijzingen is dan ook geheel op eigen risico.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden en andere content op de Website eigendom zijn van VvE Centraal, diens licentiegevers en/of gebruikers van VvE Centraal en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooien.
 2. Het gebruik van de Website is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en op de Website is beschreven.
 3. Informatie die door huidige, toekomende en/of voormalige gebruikers van de Website op de Website is geplaatst, kan door VvE Centraal te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van VvE Centraal als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
 4. VvE Centraal verleent een beperkt en persoonlijk recht om de bestanden en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens of enige andere content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij VvE Centraal of de desbetreffende rechthebbende daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 5. Doormiddel van deze Algemene Voorwaarden verklaar je geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van VvE Centraal of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Daarnaast is het niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. De Website van VvE Centraal en de daarin opgenomen informatie worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ontwikkeld.
 2. Informatie die via de Website wordt verspreid is slechts informerend van aard, VvE Centraal aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
 3. VvE Centraal draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.
 4. VvE Centraal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen en of plaatsen op berichten op deze website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Na het plaatsen van een bericht op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen, het is wel mogelijk een mening te verwijderen door een e-mail te sturen naar [email protected] Een mening zal in ieder geval worden verwijderd indien deze in strijd is met de disclaimer, de VvE Centraal Richtlijnen, de Algemene Voorwaarden of enig ander reglement wat opgesteld is door VvE Centraal.

Artikel 7: Algemeen

 1. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldig bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
 2. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval een of meer onderdelen of activa van de onderneming van VvE Centraal worden overgedragen aan een derde, heeft VvE Centraal het recht om de content van de Website, inclusief de door de gebruikers van de Website verstrekte Gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen.