VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Afrekening verdeling van de kosten op basis van fout in splitsingsakte

Na verwijzing Hoge Raad. Appartementsrecht. Geen gerechtvaardigd vertrouwen dat de vereniging van eigenaren ook in de toekomst in afwijking van de verdeelsleutel in de splitsingsakte zou worden afgerekend. Het feit dat de fout in de splitsingsakte pas na 15 jaar is aangekaart levert geen rechtsverwerking op, ook al kon de fout toen niet meer worden hersteld vanwege de bescherming van de nieuwe kopers die op de inhoud van de ingeschreven akte hebben vertrouwd.
VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Tegenstrijdigheid Splitsingsakte en Splitsingstekening ECLI:NL:HR:2013:1078

Splitsing in appartementsrechten. Uitleg tegenstrijdige akte van splitsing en splitsingstekening. HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5223, NJ 2011/58 en HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111. Mag rechter acht slaan op stukken die niet zijn ingeschreven in openbare registers? Moet in beginsel beslissende betekenis worden toegekend aan splitsingstekening?
VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Verandering stemverhouding bij ondersplitsing zonder machtiging HB

Klacht tegen een notaris. Klagers verwijten de notaris i) dat hij in de ondersplitsingsakte een stemverhouding heeft opgenomen waarvan hij wist of moest weten dat klagers het daarmee niet eens waren ii) dat de tekst van de ondersplitsingsakte niet in overeenstemming was het aan klagers toegezonden concept iii) de ondersplitsingsakte is gepasseerd zonder dat de notaris over een daartoe toereikende volmacht van klagers beschikte iv) hij niet heeft gereageerd op verzoeken van de kantonrechter om opheldering van zaken te geven v) hij als getuige in strijd met de waarheid tegenover de kantonrechter heft verklaard dat hij voorafgaand aan het passeren van de ondersplitsingsakte telefonisch een (mondelinge) volmacht had gekregen. De kamer heeft de klacht op een onderdeel ongegrond en voor het overige gegrond verklaard en de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart de klacht in al haar onderdelen gegrond en legt de notaris de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt op voor de (maximale) duur van zes maanden.

Lees meer
VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE rechtspraak: Uitleg akte van Splitsing

Splitsing in appartementsrechten. Uitleg akte van splitsing. HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078, NJ 2013/522. Uitleg mede aan de hand van waarneming van feitelijke kenmerken indien daarnaar is verwezen voor in verschillende uitleg vatbare splitsingsstukken? Kennisneming van situatie ter plaatse bij vaststelling meest aannemelijke rechtsgevolgen verenigbaar met objectieve uitleg?
VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementSplitsingsakte

VvE Rechtspraak: Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte

Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte. Een van de hoofdappartementsrechten is gesplitst in onderappartementsrechten. De gerechtigde tot dit hoofdappartementsrecht, VVE Woningen, heeft niet zonder redelijk grond haar medewerking tot wijziging van de hoofdsplitsingsakte geweigerd. De voorgestelde wijziging impliceert een inbreuk op haar gerechtigdheid, hetgeen op een lijn is te stellen met een inbreuk op een eigendomsrecht. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat sprake van omstandigheden die meebrengen dat zij deze inbreuk – de aanwezigheid van een ontluchtingskanaal in haar ruimten – zou moeten dulden.
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE

Appartementsrecht. Verzoek vernietiging besluit vereniging van eigenaars inzake recreatieve verhuur van de appartementen. Uitleg van de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte. Recreatieve verhuur is daarmee in strijd. Gevraagde machtiging tot het voortzetten van de recreatieve verhuur wordt niet verleend omdat eerst gedegen besluitvorming in de vereniging zelf moet plaatsvinden.