VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Tegenstrijdigheid Splitsingsakte en Splitsingstekening ECLI:NL:HR:2013:1078

Splitsing in appartementsrechten. Uitleg tegenstrijdige akte van splitsing en splitsingstekening. HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5223, NJ 2011/58 en HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111. Mag rechter acht slaan op stukken die niet zijn ingeschreven in openbare registers? Moet in beginsel beslissende betekenis worden toegekend aan splitsingstekening?

Lees meer
VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Verandering stemverhouding bij ondersplitsing zonder machtiging HB

Klacht tegen een notaris. Klagers verwijten de notaris i) dat hij in de ondersplitsingsakte een stemverhouding heeft opgenomen waarvan hij wist of moest weten dat klagers het daarmee niet eens waren ii) dat de tekst van de ondersplitsingsakte niet in overeenstemming was het aan klagers toegezonden concept iii) de ondersplitsingsakte is gepasseerd zonder dat de notaris over een daartoe toereikende volmacht van klagers beschikte iv) hij niet heeft gereageerd op verzoeken van de kantonrechter om opheldering van zaken te geven v) hij als getuige in strijd met de waarheid tegenover de kantonrechter heft verklaard dat hij voorafgaand aan het passeren van de ondersplitsingsakte telefonisch een (mondelinge) volmacht had gekregen. De kamer heeft de klacht op een onderdeel ongegrond en voor het overige gegrond verklaard en de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart de klacht in al haar onderdelen gegrond en legt de notaris de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt op voor de (maximale) duur van zes maanden.
VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE rechtspraak: Uitleg akte van Splitsing

Splitsing in appartementsrechten. Uitleg akte van splitsing. HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078, NJ 2013/522. Uitleg mede aan de hand van waarneming van feitelijke kenmerken indien daarnaar is verwezen voor in verschillende uitleg vatbare splitsingsstukken? Kennisneming van situatie ter plaatse bij vaststelling meest aannemelijke rechtsgevolgen verenigbaar met objectieve uitleg?
SplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte

Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte. Een van de hoofdappartementsrechten is gesplitst in onderappartementsrechten. De gerechtigde tot dit hoofdappartementsrecht, VVE Woningen, heeft niet zonder redelijk grond haar medewerking tot wijziging van de hoofdsplitsingsakte geweigerd. De voorgestelde wijziging impliceert een inbreuk op haar gerechtigdheid, hetgeen op een lijn is te stellen met een inbreuk op een eigendomsrecht. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat sprake van omstandigheden die meebrengen dat zij deze inbreuk – de aanwezigheid van een ontluchtingskanaal in haar ruimten – zou moeten dulden.
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE

Appartementsrecht. Verzoek vernietiging besluit vereniging van eigenaars inzake recreatieve verhuur van de appartementen. Uitleg van de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte. Recreatieve verhuur is daarmee in strijd. Gevraagde machtiging tot het voortzetten van de recreatieve verhuur wordt niet verleend omdat eerst gedegen besluitvorming in de vereniging zelf moet plaatsvinden.
GeschillenJurisprudentieSplitsingsakteVerbouwenVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Wel of niet terugdraaien van dichtgebouwd balkon

arrest van 19 juli 2016 in de zaak van [appellante] , wonende te [woonplaats] , appellante, in eerste aanleg: eiseres, hierna: [appellante],  advocaat: mr. A.Z. van Braam, kantoorhoudend te Groningen,tegen 1[geïntimeerde 1] , wonende te [woonplaats] , hierna: [geïntimeerde 1],2. [geïntimeerde 2]…