VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Besluitvorming

VvE Rechtspraak: Financiële geschillen en rechtmatigheid van besluiten

Appartementsrecht. Tussen de verschillende appartementseigenaren bestaat een veelheid aan financiële geschillen. Wie is de rechtmatige voorzitter? Gebondenheid eiser aan de financiële besluiten van de vergadering van eigenaars die niet tijdig op de juiste wijze zijn aangevochten, ook al heeft hij ervoor gekozen bij de vergaderingen niet aanwezig te zijn. Anderzijds zijn besluiten die eiser bij afwezigheid van alle andere leden heeft genomen in een op niet reglementaire wijze bijeengeroepen vergadering niet te beschouwen als besluiten van de vergadering van eigenaars, mede gelet op het feit dat aan eiser bekend was dat de andere leden de rechtmatigheid van de vergadering niet accepteerden en de gerechtelijke procedure al liep. Het enkele feit dat eiser niet van tevoren toestemming heeft gevraagd aan de vergadering van eigenaars voor de reparatie van de gemeenschappelijke delen in zijn appartement is onvoldoende grond om zijn vordering tot vergoeding van de gemaakte kosten af te wijzen. Inlichtingencomparitie gelast over die kosten. Geen grond voor de geformuleerde vordering tot betaling jegens de individuele leden van de VvE, dus die wordt afgewezen. Voor de reconventionele vordering van de VvE heeft de vergadering geen toestemming gegeven, dus niet-ontvankelijkheid VvE daarin. Het aanspannen van de procedure door eiser is geen onrechtmatige daad jegens het lid dat de verkoop van zijn appartement daardoor bemoeilijkt zag, dus afwijzing gevorderde schadevergoeding.
VvE Rechtspraak - Besluitvorming

VvE Rechtspraak: Redelijkheid en billikheid besluit omtrent kozijnen

Vernietiging besluit van VvE. Redelijkheid en billijkheid. De VvE heeft er 13 jaar over gedaan om het bestreden besluit te nemen. Gelet hierop en op het feit dat er nog steeds onduidelijkheden bestaan over toegelaten wijzigingen (profielen van kozijnen van ramen en deuren) is het besluit van de VvE in strijd met de redelijkheid en billijkheid die de leden van een VvE op grond van artikel 2:8 BW jegens elkaar hebben te betrachten genomen.
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Niet verlenen van toestemming (air)BnB niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Het uitoefenen van (Air)B&B-activiteiten met betrekking tot appartement alsmede het tegen betaling aan derden in gebruik geven daarvan voor een korte periode worden aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning. Dit is daarom in strijd met splitsingsakte en reglement en derhalve niet toegestaan, tenzij de VvE toestemming daartoe heeft gegeven. Niet verlenen van die toestemming niet in strijd met redelijkheid en billijkheid, gelet op door de VvE geschetste belangen. De vraag of de B&B-activiteiten wel of niet in strijd zijn met de door de gemeente Amsterdam gestelde beleidsregels en/of met de Huisves¬tings¬wet is voor de beoordeling verder niet relevant. Het primaat in dezen ligt immers bij de VvE.
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE

Appartementsrecht. Verzoek vernietiging besluit vereniging van eigenaars inzake recreatieve verhuur van de appartementen. Uitleg van de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte. Recreatieve verhuur is daarmee in strijd. Gevraagde machtiging tot het voortzetten van de recreatieve verhuur wordt niet verleend omdat eerst gedegen besluitvorming in de vereniging zelf moet plaatsvinden.
VvE Rechtspraak - BesluitvormingJurisprudentieVvE Beheer

VvE Rechtspraak: Vernietigen besluit VvE. Ontzeggen stemrecht aan groot-eigenaar.

Vernietigen besluit VvE. Ontzeggen stemrecht aan groot-eigenaar. Belangenverstrengeling, redelijkheid en billijkheid. BW 2:8, 2:12, artikel 47 lid 4 Modelreglement 2006. Aan groot-eigenaar met een absolute meerderheid van stemmen van de VvE en tevens beheerder van het appartementencomplex wordt het stemrecht ontzegt aangezien er economische motieven aan het besluit van de VvE ten grondslag liggen die zijn ingegeven door een ander belang dan het belang van de groot-eigenaar als lid van de VvE, immers zij wijst op haar eigen (financiële) belang als rechtspersoon om met de VvE een beheerovereenkomst aan te gaan. Weliswaar is in de statuten geen bepaling vergelijkbaar met artikel 47 lid 4 modelreglement 2006 – welke bepaling als normstellend mag worden beschouwd, zeker in combinatie met het bepaalde in artikel 2:12 BW – opgenomen, maar dat staat hieraan niet in de weg, nu in een dergelijk geval immers belangenverstrengeling zeer wel denkbaar is indien een groot-eigenaar van haar positie gebruik zou kunnen maken en zij dan in strijd zou handelen met de redelijkheid en billijkheid die artikel 2:8 BW van haar eist.