VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Financiële geschillen en rechtmatigheid van besluiten

Appartementsrecht. Tussen de verschillende appartementseigenaren bestaat een veelheid aan financiële geschillen. Wie is de rechtmatige voorzitter? Gebondenheid eiser aan de financiële besluiten van de vergadering van eigenaars die niet tijdig op de juiste wijze zijn aangevochten, ook al heeft hij ervoor gekozen bij de vergaderingen niet aanwezig te zijn. Anderzijds zijn besluiten die eiser bij afwezigheid van alle andere leden heeft genomen in een op niet reglementaire wijze bijeengeroepen vergadering niet te beschouwen als besluiten van de vergadering van eigenaars, mede gelet op het feit dat aan eiser bekend was dat de andere leden de rechtmatigheid van de vergadering niet accepteerden en de gerechtelijke procedure al liep. Het enkele feit dat eiser niet van tevoren toestemming heeft gevraagd aan de vergadering van eigenaars voor de reparatie van de gemeenschappelijke delen in zijn appartement is onvoldoende grond om zijn vordering tot vergoeding van de gemaakte kosten af te wijzen. Inlichtingencomparitie gelast over die kosten. Geen grond voor de geformuleerde vordering tot betaling jegens de individuele leden van de VvE, dus die wordt afgewezen. Voor de reconventionele vordering van de VvE heeft de vergadering geen toestemming gegeven, dus niet-ontvankelijkheid VvE daarin. Het aanspannen van de procedure door eiser is geen onrechtmatige daad jegens het lid dat de verkoop van zijn appartement daardoor bemoeilijkt zag, dus afwijzing gevorderde schadevergoeding.

Lees meer
VvE Rechtspraak - Besluitvorming

VvE Rechtspraak: Redelijkheid en billikheid besluit omtrent kozijnen

Vernietiging besluit van VvE. Redelijkheid en billijkheid. De VvE heeft er 13 jaar over gedaan om het bestreden besluit te nemen. Gelet hierop en op het feit dat er nog steeds onduidelijkheden bestaan over toegelaten wijzigingen (profielen van kozijnen van ramen en deuren) is het besluit van de VvE in strijd met de redelijkheid en billijkheid die de leden van een VvE op grond van artikel 2:8 BW jegens elkaar hebben te betrachten genomen.
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Niet verlenen van toestemming (air)BnB niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Het uitoefenen van (Air)B&B-activiteiten met betrekking tot appartement alsmede het tegen betaling aan derden in gebruik geven daarvan voor een korte periode worden aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning. Dit is daarom in strijd met splitsingsakte en reglement en derhalve niet toegestaan, tenzij de VvE toestemming daartoe heeft gegeven. Niet verlenen van die toestemming niet in strijd met redelijkheid en billijkheid, gelet op door de VvE geschetste belangen. De vraag of de B&B-activiteiten wel of niet in strijd zijn met de door de gemeente Amsterdam gestelde beleidsregels en/of met de Huisves¬tings¬wet is voor de beoordeling verder niet relevant. Het primaat in dezen ligt immers bij de VvE.

Lees meer