OnderhoudLift

Gebruik liften bij brand onderwerp van gesprek

Op 16 maart 2016 kwam tijdens overleg van de Tweede Kamer met minister Blok van Wonen en Rijksdienst over brandveiligheid en ouderen de vraag aan de orde of een lift ingezet kan worden tijdens brand in gebouwen. Regelgeving zorgt nu nog voor belemmeringen bij het verbeteren van de brandveiligheid, zo werd gesteld.

Read more
VvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Bindend advies regelen financieel geschil en besluitvorming 2 leden VvE

Appartementsrecht. VvE bestaande uit twee eigenaren, van wie een de meerderheid van stemmen heeft. Aan partijen is een bindend advies ter regeling van hun financiële geschil uitgebracht, dat door de eigenaar met de meerderheid ten dele wordt aangevochten. Vordering tot vernietiging van allerhande financiële besluiten die in de vergadering zijn genomen – met de minderheidseigenaar tegen – ter uitvoering van de delen van het advies waarmee de meerderheidseigenaar het wel eens is. Tijdigheid van het verzoek tot vernietiging. Wettelijke eisen voor inhoud verzoekschrift. Het hof acht het strijdig met de redelijkheid en billijkheid dat de meerderheidseigenaar de krenten uit de pap wil halen. Alleen het besluit tot invordering van de achterstallige VvE-bijdrage van de minderheidseigenaar blijft in stand, omdat de VvE door de opschorting van de betaling onvoldoende geld in kas heeft om de lopende rekeningen (bijvoorbeeld water en verzekeringen) te voldoen.
VvE Rechtspraak - Vergadering van EigenaarsVerhuren

VvE Rechtspraak: Commerciële activiteiten van criminele aard reden voor ontbinden huurovereenkomst.

Huur woonruimte. Bezit van verdovende middelen in woning, dat duidt op opslag of bewaring ten behoeve van de handel, levert op zichzelf voldoende grond op voor ontbinding van de huurovereenkomst, ook zonder dat dit met zoveel woorden in die overeenkomst is vermeld. De woning is immers in strijd met bestemming gebruikt voor commerciële doeleinden die crimineel van aard zijn, en huurder heeft niet als goed huurder gehandeld. Dit levert een tekortkoming van huurder op in zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en de wet. Vordering ontbinding en ontruiming toegewezen.
VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Verandering stemverhouding bij ondersplitsing zonder machtiging HB

Klacht tegen een notaris. Klagers verwijten de notaris i) dat hij in de ondersplitsingsakte een stemverhouding heeft opgenomen waarvan hij wist of moest weten dat klagers het daarmee niet eens waren ii) dat de tekst van de ondersplitsingsakte niet in overeenstemming was het aan klagers toegezonden concept iii) de ondersplitsingsakte is gepasseerd zonder dat de notaris over een daartoe toereikende volmacht van klagers beschikte iv) hij niet heeft gereageerd op verzoeken van de kantonrechter om opheldering van zaken te geven v) hij als getuige in strijd met de waarheid tegenover de kantonrechter heft verklaard dat hij voorafgaand aan het passeren van de ondersplitsingsakte telefonisch een (mondelinge) volmacht had gekregen. De kamer heeft de klacht op een onderdeel ongegrond en voor het overige gegrond verklaard en de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart de klacht in al haar onderdelen gegrond en legt de notaris de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt op voor de (maximale) duur van zes maanden.
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Niet verlenen van toestemming (air)BnB niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Het uitoefenen van (Air)B&B-activiteiten met betrekking tot appartement alsmede het tegen betaling aan derden in gebruik geven daarvan voor een korte periode worden aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning. Dit is daarom in strijd met splitsingsakte en reglement en derhalve niet toegestaan, tenzij de VvE toestemming daartoe heeft gegeven. Niet verlenen van die toestemming niet in strijd met redelijkheid en billijkheid, gelet op door de VvE geschetste belangen. De vraag of de B&B-activiteiten wel of niet in strijd zijn met de door de gemeente Amsterdam gestelde beleidsregels en/of met de Huisves¬tings¬wet is voor de beoordeling verder niet relevant. Het primaat in dezen ligt immers bij de VvE.

Read more
VvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Vordering tot betaling bijdrage VvE

Vordering tot betaling VvE bijdrage. Dat de begroting en de financiële administratie volgens gedaagde niet deugt is niet vast komen te staan. Gedaagde heeft tweemaal de gelegenheid gehad om de financiële administratie te controleren en zijn (eventuele) bevindingen in het geding te brengen, hetgeen hij heeft nagelaten. Dat, zoals gedaagde stelt, getwijfeld kan worden aan de betrouwbaarheid van de in het geding gebrachte bankafschriften of dat sprake is van manipulatie van die bankafschriften, heeft hij feitelijk niet onderbouwd.
VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE rechtspraak: Uitleg akte van Splitsing

Splitsing in appartementsrechten. Uitleg akte van splitsing. HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078, NJ 2013/522. Uitleg mede aan de hand van waarneming van feitelijke kenmerken indien daarnaar is verwezen voor in verschillende uitleg vatbare splitsingsstukken? Kennisneming van situatie ter plaatse bij vaststelling meest aannemelijke rechtsgevolgen verenigbaar met objectieve uitleg?