Financieel

Uitsplitsing van de reserves van de VvE naar appartementsrecht

In de jaarrekening wordt uitgesplitst hoe de reserves per appartement zijn opgebouwd. Nu komt men er na vele jaren achter, dat deze uitsplitsing niet klopt: bij gelijke appartementen (en gelijke aandelen) staan verschillende bedragen voor de reservedelen. Kan dit nog gecorrigeerd worden? En wat zou dan de consequentie zijn voor de (al goedgekeurde) jaarrekeningen van de afgelopen jaren? Het antwoord leest u hier!

Lees meer
FinancieelKascommissie

Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn?

In het huishoudelijk reglement van onze VvE staat over de kascommissieleden “…dat geen bestuursleden of anderen, die op de financiële gang van zaken invloed hebben, zitting nemen….” Onze situatie is nu zo dat een oud penningmeester als “ervaringsdeskundige” is ingeschakeld, over de schouder van de huidige penningmeester meekijkt en invloed heeft op het financiële beleid. Deze penningmeester gaat nu ook de kas controleren. Het tweede kascommissielid is inmiddels overleden. Het bestuur is van plan om op de volgende vergadering een tweede lid te benoemen. Wat voor een consequentie heeft deze situatie voor onze VvE?
FinancieelKascommissieVergadering van Eigenaars

Reikwijdte van de kascontrole

Lezersvraag: Gaat de kascontrole – alleen – over de juistheid van de gefactureerde bedragen, (het geld, overschrijvingen, bankafschriften, enz.) of ook over – een bredere beoordeling – zoals: de kwaliteit, de opstelling, de correctheid, de juistheid en betrouwbaarheid van de geleverde producten en diensten zoals die vermeld en omschreven zijn op de facturen? Want ik heb de indruk dat met de laatstgenoemde punten wel gesjoemeld kan (en ook wel zal) worden! Lees het antwoord in dit artikel.
Financieel

Mogen de antenne inkomsten gebruikt worden voor de opbouw van het reservefonds?

Binnen de VvE van de vraagsteller was bepaald dat de inkomsten niet kon worden ingezet voor het opbouwen van de reserveringen binnen de VvE. Deze aparte inkomsten vallen volgens het bestuur niet onder de regels voor een resevefonds, waardoor er meer mogelijkheden zijn om deze inkomsten voor andere zaken gebruikt dan is toegestaan uit de inkomsten van de VvE bijdragen. Maar is dat wel zo?