Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Vergadering van EigenaarsLezersvraag

Aandragen agendapunt in strijd met de Splitsingsakte en het HHR


Recent kregen we een interessante vraag voorgelegd. Het gaat over om het aandragen agendapunt. De vraag was:

Voorafgaand aan de ALV van onze VvE is door een VvE lid een agendapunt ingediend welke in strijd is met de Splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement. Naar mijn mening had het bestuur de motie moeten afwijzen en geen valse hoop moeten wekken aan de indiener

In dit artikel zullen we ingaan op de verschillende elementen van deze vraag.

 1. Kan een lid een agendapunt aandragen?
 2. Wat als een agendapunt in strijd is met het splitsingsreglement en het HHR?

Aandragen agendapunt, wat zeggen de modelreglementen er over ?

Vanaf het modelreglement in 2006 staat in de modelreglementen beschreven dat ieder lid van een VvE het het recht heeft om agendapunten in te dienen voorafgaand aan de vergadering. Dit staat als volgt in de modelreglementen omschreven. In alle voorgaande splitsingsreglementen is geen expliciet artikel opgenomen wat dit daadwerkelijk regelt.

2006

Artikel 45.8

Elke eigenaar is tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering en mits bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur – dan wel per fax of e-mail – bevoegd onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. Het bestuur is alsdan verplicht onverwijld de overige eigenaars hiervan in kennis te stellen.

2017

Artikel 50.2

Elke stemgerechtigde is bevoegd tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering aan het Bestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mail onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. Het Bestuur is in dat geval verplicht onverwijld de overige stemgerechtigden hiervan in kennis te stellen.

Hoe zit het met eerdere Modelreglementen?

In alle voorgaande modelreglementen staan geen bepalingen die het mogelijk maken om een onderwerp op de agenda te kunnen plaatsen. Toch zijn er wel mogelijkheden. Hiervoor moeten we kijken naar Boek 2 artikel 8 BW.

Artikel 8

1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Dit betekent dat alle personen die bij de VvE betrokken zijn zich redelijk en billijk naar elkaar moeten gedragen. Het gevolg hiervan is daarmee dat, wanneer een eigenaar een specifiek punt aandacht, het bestuur niet zomaar kan weigeren om dit punt aan de agenda toe te voegen. Er moet een gegronde reden gegeven worden voor het niet agenderen van een aangedragen punt.

Er wordt een nietig agendapunt ingediend, wat nu?

Voor het beantwoorden van dit punt kijken we naar de bepalingen omtrent een agendapunt en vergelijken het voor het gemak met het indienen van een motie. Wat is de definitie van een motie? Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen.(Wikipedia)

Wanneer is een agendapunt nietig

Het kan dus voorkomen dat een lid een agendapunt aandraagt wat nietig is. Dat kan om verschillende redenen. Wanneer er op een dergelijk punt een besluit wordt genomen is er ook een nietig besluit. Een nietig agendapunt heeft geen betekenis. Wanneer (de voorzitter van) een Vergadering van Eigenaars van mening is dat een agendapunt nietig is dan dient deze het punt gemotiveerd ‘naast zich neer te leggen’ en niet in stemming te brengen.

Een besluit op een agendapunt is nietig indien:

 1. zij in strijd is met de wet;
 2. zij in strijd is met het splitsingsreglement;
 3. zij in strijd is met een nog geldend, bindend document zoals het Huishoudelijk Reglement;
 4. zij niet aan alle vormvereisten voldoet ofwel niet ingediend door een van de leden of het bestuur.
Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Complex en documenten

  Vereniging of Vereniging van Eigenaren. Wat is het verschil?

  VvE Rechtspraak - Recreatieparken

  Boete voor permanente bewoning afgewezen geen machtiging van de vergadering

  IncassoVvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Zijn witte lijnen gemeenschappelijk

  VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

  Besluit van VVE tot balkon uitbreiding op uitbouw niet nietig of vernietigbaar

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.