Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Verzoek ontbinding besluit niet ontvankelijk

Verzoek ontbinding besluit

RECHTBANK GELDERLAND uitspraak van    20 juli 2016 beschikking in de zaak van

[verzoeker] wonende te [woonplaats] verzoekende partij gemachtigde H.M. van Vliet

en

de vereniging VvE Parkeerkelder Projekt Hofpoort nabij de [adres] te [plaats]

gevestigd te [plaats] [verwerende] partij gemachtigde mr. N.L.J.M. Rijssenbeek

Partijen worden hierna [verzoeker] en de VvE genoemd.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • de tussenbeschikking van 25 mei 2016 met de daarin genoemde processtukken
 • de mondelinge behandeling van 6 juli 2016 mede inhoudende de pleitnotitie van de gemachtigde van [verzoeker] .

1.2. Ten slotte is op heden beschikking bepaald.

2 De verdere beoordeling van het verzoek

2.1. Volhard wordt bij hetgeen is overwogen en beslist bij tussenbeschikking van 25 mei 2016.

2.2. [verzoeker] verzoekt de kantonrechter de besluiten, zoals deze op de agenda en in de notulen zijn vermeld onder de punten 4a, 4c, 4d, 5b en 8 en zijn genomen ter vergadering van 23 november 2015, te vernietigen ex artikel 5:130 BW.

2.3. De VvE voert gemotiveerd verweer. Zij voert onder meer aan dat [verzoeker] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar verzoek, omdat het verzoek te laat is ingediend. De VVE voert voorts aan dat [verzoeker] heeft nagelaten te onderbouwen welke besluiten op welke gronden vernietigd zouden moeten worden. [verzoeker] heeft daarmee niet voldaan aan het bepaalde in artikel 278 Rv, aldus de VVE.

2.4. Ingevolge de tussenbeschikking van 25 mei 2016 is [verzoeker] ter zitting van 6 juli 2016 de gelegenheid geboden ten aanzien van haar ontvankelijkheid een nadere toelichting te geven. De gemachtigde van [verzoeker] heeft onder overlegging van een pleitnota onder meer het volgende betoogd. De vergadering was op 23 november 2015. [verzoeker] was niet op de vergadering aanwezig en heeft zich niet ter vergadering laten vertegenwoordigen. [verzoeker] heeft pas van de in de vergadering genomen besluiten kennis kunnen nemen en genomen op 10 december 2015, de datum waarop de notulen van de vergadering op de webstek van VVE DIENSTEN NEDERLAND zijn geplaatst en per e-mail zijn verzonden. Het verzoekschrift moet binnen een maand na kennisneming van de besluiten zijn ingediend, dat is uiterlijk 10 januari 2016. De vergadering van eigenaars dan wel het bestuur van de VvE dient ervoor te zorgen dat de eigenaars die niet aanwezig waren zo spoedig mogelijk over de schriftelijke vastlegging van hetgeen is besproken en besloten, kunnen beschikken.

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag, waarnaar in punt 12 van het verweerschrift wordt verwezen, is volgens de gemachtigde van [verzoeker] in ieder geval onbegrijpelijk en onjuist. Dat een voorstel op de agenda staat betekent niet dat het voorstel wordt aangenomen. Een besluit is pas een besluit als een voorstel is aangenomen. Degene die niet ter vergadering aanwezig was heeft pas zekerheid nadat in de notulen is te lezen dat het voorstel is aangenomen en dus sprake is van een genomen besluit. Kennelijk vinden de rechters van het gerechtshof dat de eigenaar enkel op basis van de agenda de kantonrechter na de vergadering, zonder daar aanwezig te zijn geweest, moet vragen een besluit waarvan niet zeker is dat het is genomen, te vernietigen. Dat is onbegrijpelijk en onjuist. Kennisnemen van een besluit kan slechts door al dan niet door vertegenwoordiging aanwezig te zijn in de vergadering dan wel door de schriftelijke mededeling door of namens de vergadering van eigenaars dat het besluit is genomen. [verzoeker] heeft zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen. Voor zover mw [naam] wilde betogen dat een eigenaar navraag moet doen bij degenen die ter vergadering aanwezig waren, dit geldt uitsluitend indien de eigenaar ter vergadering aanwezig was door vertegenwoordiging, aldus [verzoeker] .

2.5. [verzoeker] heeft haar verzoek gebaseerd op artikel 5:130 BW.

Lid 2 van artikel 5:130 BW luidt:

“ Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen.”

Aldus wordt rekening gehouden met het belang van de eigenaars om zo spoedig mogelijk te weten of een besluit geldig is of niet.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [verzoeker] , die wist dat er in de vergadering van eigenaars waarvoor zij een agenda had ontvangen, besluiten zouden worden genomen, in elk geval daags na de vergadering van 23 november 2015 daarvan kennis kunnen nemen.

Daarvoor hoeven de notulen niet te worden afgewacht (vergelijk: Hof ’s-Gravenhage 17 februari 2006, rekestnummer RO5/00426 vermeld in aantekening 5 T&C bij artikel 5:130 BW en Hof Arnhem / Leeuwarden 13 juni 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 rechtsoverweging 5.8).

Dit impliceert niet dat enkel op basis van de agenda een verzoek tot vernietiging van een of meer besluiten bij de kantonrechter zou moeten worden ingediend, zoals de gemachtigde van [verzoeker] kennelijk betoogt. [verzoeker] had in elk geval daags na de vergadering, op 24 november 2015, navraag kunnen doen. Dat zij, zoals door haar gesteld, zich niet ter vergadering heeft laten vertegenwoordigen, doet daaraan niet af. Anders dan de gemachtigde van [verzoeker] aanvoert kan kennisnemen van een besluit niet slechts door al dan niet door vertegenwoordiging aanwezig te zijn in de vergadering dan wel door de schriftelijke mededeling door of namens de vergadering van eigenaars dat het besluit is genomen. Door [verzoeker] zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat zij (om welke reden dan ook) op 24 november 2015 of daarna, in ieder geval binnen één maand nadat de vergadering is gehouden, niet de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de ter vergadering genomen besluiten.

2.6. Zoals hiervoor is overwogen heeft [verzoeker] in elk geval op 24 november 2015 van de besluiten kennis kunnen nemen. Ingevolge artikel 5:130 lid 2 BW dient het verzoek tot vernietiging daarvan binnen een maand daarna, derhalve uiterlijk 24 december 2015, te worden gedaan. Het ingediende verzoekschrift is gedateerd op 9 januari 2016. Dit betekent dat het verzoek niet tijdig is ingediend en [verzoeker] reeds daarom niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar verzoek. Hetgeen partijen overigens hebben aangevoerd, behoeft daarmee geen bespreking meer.

2.7 [verzoeker] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

3 De beslissing

De kantonrechter,

3.1. verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in haar verzoek;

3.2. veroordeelt [verzoeker] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de VvE begroot op € 400,- salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. W.H. van Empel en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2016.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Besluiten nemen met een verkeerde stemverhouding in de VvE. Oeps

  VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Beslag leggen om besluiten terug te draaien

  VvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Ingangstermijn kennisname besluit VvE. Uitspraak Hoge Raad

  VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE niet verantwoordelijk voor constructiefouten privégedeelte

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Interessant om te lezen
  Het verzoek om het vernietigen van het niet nemen van een besluit.
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.