Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

ServicekostenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Als twee appartementen één worden betaal je toch ook maar één keer je maandelijkse bijdrage?

Als twee appartementen één worden betaal je toch ook maar één keer je maandelijkse bijdrage

Het klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. In deze VvE Rechtspraak heeft een eigenaar twee appartementsrechten samengevoegd tot een. Hierbij gaat de eigenaar ervan uit dat daarmee ook de betaling van een van de twee voorschotbijdragen gestopt kunnen worden. Namelijk het is maar één appartement. De vraag in deze zaak is of dit een juiste afweging is. Dat is niet zo. De verdeling binnen de splitsingsakte blijft gelijk en daarmee dus ook de verplichting om maandelijks te betalen.

Uitspraak RECHTBANK ALKMAAR Vonnis in de zaak van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VVE [naam VVE], gevestigd te ’s-Gravenhage, eisende partij, verder ook te noemen: eiseres, gemachtigde: mr. E.C.Y. Cheung, werkzaam bij IntoCash te Rotterdam

tegen

[gedaagde], wonende [adres 1] te [plaats], gedaagde partij, verder ook te noemen: gedaagde verschenen in persoon

Het procesverloop

Eiseres heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 7 september 2010 met producties. Gedaagde heeft bij mondeling antwoord verweer gevoerd. Vervolgens is onder overlegging van producties gediend van repliek en dupliek. De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast. Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

Het geschil

1. Eiseres vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling van een bedrag van € 5.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

2. De vordering van eiseres bestaat uit een hoofdsom van € 4.770,94, de wettelijke rente daarover (tot 30 augustus 2010 berekend op € 27,45) en een bedrag van € 714,00 voor buitengerechtelijke kosten, waarbij eiseres haar vordering beperkt tot € 5.000,00.

3. Eiseres stelt hiertoe, zakelijk samengevat, het volgende. Gedaagde is eigenaar van twee appartementen aan de [adres 2] te ’s-Gravenhage, nummers [nummer 1] en [nummer 2] . Uit dien hoofde is gedaagde een maandelijkse bijdrage aan eiseres verschuldigd. Ondanks herhaalde aanmaning en sommatie daartoe is gedaagde in gebreke gebleven deze bijdragen volledig te voldoen. Tot 1 juni 2010 bedraagt de achterstand € 2.950,00 voor nummer [nummer 1] en € 1.820,94 voor nummer [nummer 2] .

4. Gedaagde concludeert tot afwijzing van de vordering. Daartoe stelt gedaagde, kort en zakelijk weergegeven, het volgende.

Ten onrechte wordt dubbele contributie gevorderd. Nummer [nummer 2] bestaat niet meer sinds dit appartement is samengevoegd met nummer [nummer 1] .

Verder heeft eiseres toegezegd een bedrag van € 2.300,00 aan gedaagde te vergoeden voor op kosten van gedaagde zelf verricht onderhoud, welk bedrag in mindering dient te strekken op de vordering van eiseres.

De beoordeling

5. Gedaagde is van rechtswege lid van eiseres en is verplicht overeenkomstig de bij repliek overgelegde splitsingsakte naar rato bij te dragen voor de nummers [nummer 1] en [nummer 2] . Daaraan doet niet af de omstandigheid dat deze appartementen, waarvan gedaagde onweersproken eigenaar is, wellicht inmiddels feitelijk door hem zijn samengevoegd tot één appartement, dat in de praktijk met huisnummer [nummer 1] wordt aangeduid.

6. Gedaagde heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken dat van de voor nummers [nummer 1] en [nummer 2] vastgestelde bijdragen tot 1 juni 2010 in totaal € 4.770,94 onbetaald is gebleven, zodat de kantonrechter als uitgangspunt neemt dat gedaagde verplicht is deze bijdragen aan eiseres te betalen. Een mogelijk voorgenomen kascontrole van eiseres schort deze betalingsverplichting van gedaagde niet op. Ook eventuele door eiseres aan gedaagde toegezegde vergoedingen doen aan zijn betalingsverplichting niet af.

7. Voor zover gedaagde zich beroept op verrekening van dergelijke vergoedingen met de onderhavige vordering slaagt dit beroep niet. Gedaagde stelt in dit verband dat de nieuwe voorzitter van eiseres hem op 13 december 2010 een onvoorwaardelijke toezegging heeft gedaan. Uit de door gedaagde bij dupliek overgelegde stukken (waaronder een e-mail d.d. 15 december 2010 van deze voorzitter aan gedaagde) is weliswaar af te leiden dat aan gedaagde vergoedingen zijn toegezegd, echter onder specifieke voorwaarden, waaronder dat de onderhavige contributieachterstand door gedaagde is ingelopen. Daarmee is onvoldoende gebleken van een liquide tegenvordering van gedaagde op eiseres.

8. Gelet op het vorenstaande wordt de gevorderde hoofdsom toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente.

9. Ook de medegevorderde buitengerechtelijke kosten komen voor toewijzing in aanmerking, nu gedaagde daartegen geen zelfstandig verweer heeft gevoerd, met dien verstande dat eiseres haar vordering in totaal heeft beperkt tot € 5.000,00.

10. Gedaagde dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen een bedrag van € 5.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover 7 september 2010 tot de dag van betaling.

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, die tot heden voor eiseres worden vastgesteld op een bedrag van € 695,93 [inclusief btw indien en voorzover door gedaagde verschuldigd], waaronder begrepen een bedrag van € 400,00 voor salaris van de gemachtigde van eiseres [waarover gedaagde geen btw verschuldigd is].

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. van de Sande, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 14 februari 2011 in het openbaar uitgesproken.

De griffierDe kantonrechter

Bron: Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Interessant om te lezen
  VvE Rechtspraak: Financiële geschillen en rechtmatigheid van besluiten
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.