Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

ModelreglementNieuws

Het Modelreglement 2017, de interessante aanvullingen

Het Modelreglement 2017, de interessante aanvullingen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het ontwikkelen van een nieuw Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten. Na de Modelreglementen van 1973, 1983, 1992 en 2006 is op 19 december 2017 het vijfde Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers, hierna ook aangeduid als: “MR 2017”. De tekst van Modelreglement 2017 is te vinden via deze link .

Het nieuwe Modelreglement is niet automatisch van toepassing op reeds bestaande splitsingen. Op een bestaande splitsing kan MR 2017 slechts van toepassing worden verklaard indien de VvE overgaat tot wijziging van de akte van splitsing. Het nieuwe Modelreglement zal dan ook met name gebruikt worden bij nieuwe splitsingen.

Een aantal interessante aanvullingen in Modelreglement 2017 zijn de volgende.

Jaarlijkse reserveringsplicht

In artikel 14 MR 2017 is de nieuwe verplichting op basis van de Wet Verbetering functioneren VvE’s omtrent de jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds opgenomen. MR 2017 breidt de wettelijke jaarlijkse reserveringsplicht uit, door deze in beginsel ook van toepassing te verklaren op gebouwen die niet geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning, tenzij de vergadering van eigenaars anders besluit.

Ingebruikgeving gemeenschappelijk gedeelte

In het nieuwe Modelreglement wordt aan de VvE expliciet de bevoegdheid toegekend om – onder de genoemde voorwaarden – gemeenschappelijke gedeelten of zaken via overeenkomst aan een eigenaar of aan een derde in gebruik te geven, al dan niet tegen een door de vergadering te bepalen vergoeding. Deze bevoegdheid blijkt uit artikel 21 lid 3 MR 2017.

Short stay-verhuur / Airbnb

Artikel 27 lid 2 sub b van het nieuwe Modelreglement bepaalt dat het niet is toegestaan in het privégedeelte activiteiten op het gebied van de horeca en/of het pensionbedrijf uit te oefenen, noch is verhuur voor recreatie toegestaan. In het artikel worden nadere criteria gegeven voor wanneer hiervan sprake is. De vergadering van eigenaars kan bij besluit (met gekwalificeerde meerderheid) onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor korte (vakantie)verhuur.

Geldlening

De wettelijke bevoegdheid van de VvE om een geldlening aan te gaan, is neergelegd in artikel 47 lid 7 MR 2017. Dit artikel bepaalt dat de VvE in het kader van het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken een overeenkomst van geldlening kan aangaan. Een besluit tot het aangaan van een geldlening die een bedrag van € 5.000,- (dan wel een ander door de vergadering vastgesteld drempelbedrag) te boven gaat, dient te worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Indien de vergadering besluit dat de VvE een geldlening aangaat, dient gelijktijdig te worden vastgesteld voor welk doel de geldlening wordt aangegaan.

Digitaal stemmen

Ten slotte is ook de recentelijk in de jurisprudentie aangenomen mogelijkheid tot digitaal stemmen in het nieuwe Modelreglement opgenomen. Op grond van artikel 53 lid 2 MR 2017 kunnen de stemgerechtigden onder voorwaarden hun stemrecht uitoefenen door middel van een door de vergadering gekozen elektronisch communicatiemiddel. Het is daarbij ook mogelijk maximaal dertig dagen voorafgaand aan de vergadering een stem uit te brengen via het door de vergadering gekozen elektronische communicatiemiddel.

Al met al is met de totstandkoming van Modelreglement 2017 beoogd tegemoet te komen aan de hedendaagse wensen en behoeften van de VvE. Hoe de bepalingen van het nieuwe Modelreglement moeten worden uitgelegd en zullen worden toegepast, zal de praktijk moeten uitwijzen.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Silvana Visser.

Gerelateerde artikelen
VerhurenSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Woongroepen vallen onder verbod kamerverhuur in Splitsingsakte

NieuwsBelastingFinancieel

Eigenaars appartement geen extra vrijstelling voor aandeel reservefonds VvE

Onderhoud

WET VERBETERING FUNCTIONEREN VvE per 1 januari 2018 in werking

Financieel

Uitsplitsing van de reserves van de VvE naar appartementsrecht

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.