Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Leningen & Subsidies

Subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam

Subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

Burgemeester en wethouders van Schiedam;

gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017 besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017.

b. Eigenaar: een natuurlijke persoon die eigenaar is van een woning. Voor de toepassing van deze subsidieregeling wordt tevens als eigenaar aangemerkt: de erfpachter, de opstaller of de vruchtgebruiker van een woning.

c. Eigenaar-bewoner(s): de eigenaar of eigenaren die tevens zelf in de woning woonachtig zijn.

d. VvE: een Vereniging van Eigenaren die als rechtspersoon verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex en die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

e. Kleine VvE: een VvE met minder dan 10 appartementen.

f. College: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Schiedam.

g. Maatregelenlijst: een door het college vastgestelde lijst van aanpassingen die in aanmerking komen voor subsidie, met de bijpassende tegemoetkoming in de kosten.

h. Servicepunt Woningverbetering: servicepunt voor eigenaren in Schiedam voor advies over woningverbetering, woningonderhoud, energiebesparing en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Artikel 2 Doel, doelgroep en de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

 1. Het doel van de subsidie is activiteiten en bewustwording van eigenaren en VvE’s te stimuleren ten aanzien van het langer zelfstandig thuis blijven wonen als gevolg van de maatregelen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De subsidie levert een bijdrage aan het tijdig aanpassen van de woning of het appartementencomplex, die het comfort, de veiligheid en/of de toegankelijk ervan verbeteren en waardoor de eigenaar langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.
 2. De subsidieregeling is alleen van toepassing op bestaande koopwoningen en complexen met koopappartementen in Schiedam en de subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:
  a. de eigenaar-bewoner(s), waarbij tenminste 1 eigenaar-bewoner op het moment van de subsidieaanvraag 50 jaar of ouder is.
  b. een VvE, waarvan tenminste 50% van de leden eigenaar-bewoners zijn die op het moment van de subsidieaanvraag 50 jaar of ouder zijn.
 3. De aanpassingen aan de woning of het appartementencomplex komen alleen in aanmerking voor subsidie als ze vermeld staan op de door het college vastgestelde maatregelenlijsten, die als bijlagen zijn opgenomen bij deze subsidieregeling:
  a. Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s).
  b.  Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van en Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de eigenaar-bewoner(s) of de VvE reeds voor het maximale bedrag, zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling, subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieregeling of op grond van de Subsidieregeling Stimulering Woningaanpassing gemeente Schiedam 2015-2017.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 1.  Eigenaar-bewoner(s) komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage van 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, van totaal maximaal:
  a. 
  €1.000,– voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s)’, indien de maatregel wordt uitgevoerd door een geregistreerd aannemers-, loodgieters- of installatiebedrijf. De genoemde bedragen op de maatregelenlijst zijn inclusief arbeidsloon, materiaalkosten en B.T.W.
  b. €500,– voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s)’, indien de uitvoering van de maatregel niet door een door geregistreerd aannemers-, loodgieters- of installatiebedrijf wordt uitgevoerd. De genoemde bedragen op de maatregelenlijst zijn inclusief materiaalkosten en B.T.W. Arbeidsloon wordt in deze situatie niet gesubsidieerd.
 2. Een VvE komt in aanmerking voor een subsidiebijdrage van totaal maximaal €10.000,– voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE’, waarbij maximaal 30% van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de uit te voeren maatregelen wordt gesubsidieerd tot een maximum van €150,– per appartement. De genoemde maxima zijn inclusief B.T.W., materiaalkosten en arbeidsloon.
 3. Een kleine VvE komt in aanmerking voor een subsidiebijdrage van totaal maximaal €1.500,– voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE’, waarbij maximaal 30% van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de uit te voeren maatregelen wordt gesubsidieerd. Het genoemde maximum is inclusief B.T.W., materiaalkosten en arbeidsloon.

Artikel 5 Procedurebepalingen

1. Voorafgaand aan de indiening van een subsidieaanvraag vindt op verzoek van de eigenaar-bewoner(s) of VvE verplicht een bezoek plaats door een woonadviseur van het Servicepunt Woningverbetering aan de woning of het appartementencomplex waaraan aanpassingen wenselijk zijn. Op basis van het schriftelijke advies van de woonadviseur en de maatregelenlijst kan een subsidieaanvraag bij het college worden ingediend door middel van een door het Servicepunt Woningverbetering beschikbaar te stellen aanvraagformulier.

2. Het college beslist op een aanvraag tot subsidieverlening binnen 8 weken na ontvangst daarvan. De beslistermijn kan met ten hoogste 5 weken worden verdaagd. In de beschikking worden de te subsidiëren maatregelen benoemd, alsmede het subsidiebedrag.

3. De aanvrager voert te subsidiëren maatregelen binnen 8 weken na ontvangst van de beschikking uit. Het is eenmalig mogelijk om schriftelijk verlenging van deze periode aan te vragen tot een maximum van 8 weken.

4. Na uitvoering van de maatregelen dient de aanvrager bij het college een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Daartoe dient een door het Servicepunt Woningverbetering beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier te worden ingevuld, dat samen met facturen en betalingsbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen uit de beschikking dient te worden overlegd aan het college.

5. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling besluit het college over de vaststelling en uitbetaling van de subsidie. De beslistermijn kan ten hoogste met vijf weken worden verdaagd.

6. Er zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de maatregelen conform de subsidievaststelling zijn uitgevoerd. De aanvrager stelt een door het Servicepunt Woningverbetering aangewezen medewerker in staat om deze controle uit te voeren.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 1. Het college kan, gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening, een subsidieplafond vaststellen.
 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan de in artikel 5 derde en vierde lid genoemde termijnen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan, zulks naar het oordeel van het college, gelet op het belang van voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

1.  Deze subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017 treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 1 september 2017.

2. Ten aanzien van de subsidieaanvragen die zijn ingediend op of na 1 september, maar vóór inwerkingtreding van deze regeling, vangt de beslistermijn (art. 5 tweede lid) aan op de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Langer Thuis Wonen

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in haar vergadering van 19 december 2017.

De secretaris,

drs. K.D. Handstede

De voorzitter,

C.H.J. LamersBijlage 1 Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s)

Bijlage bij de subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

MaatregelenEenheidUitvoeringbedrijf 1

Max. 50 % gemaakte kosten!

Zelf doen 2

Max. 50 % gemaakte kosten!

Toegang woning
Toegangspad ophogen / herstraten€ 25,=€ 12,50
Drempelhulp buitenstuk€ 100,=€ 50,=
Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen door b.v. hardsteen. Niveauverschil (max. 2 cm), incl. aanpassen deur en straatwerkstuk€ 400,=€ 200,=
Verlichting buiten
Buitenlamp met bewegingsmelder/lichtsensorstuk€ 50,=€ 25,=
Verlicht huisnummerstuk€ 40,=€ 20,=
Voordeur
Digitaal spiekoog in de deurstuk€ 75,=€ 37,50
Deurintercom met video in de woonkamerstuk€ 200,=€ 100,=
Sleutelkluis aan buitenzijdestuk€ 50,=€ 25,=
Elektronisch slot (excl. afstandsbediening voordeurslot)stuk€ 150,=€ 75,=
Draaideurautomaatstuk€ 750,=n.v.t.
Postopvangerstuk€ 25,=€ 12,50
Deurbel met geluidsversterking en lichtflitssignaalstuk€ 50,=€ 25,=
Binnendeuren
Drempelhulp deurstuk€ 25,=€ 12,50
Drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsenstuk€ 100,=€ 50,=
Teruggebogen deurkrukstuk€ 10,=€ 5,=
Houvast
Wandbeugel (deur, gang, toilet, douche, bad of op andere plek)stuk€ 40,=n.v.t.
Trap (houvast en stroef)
Tweede trapleuning aanbrengenstuk€ 150,=n.v.t.
Trap(spil)beugelstuk€ 50,=n.v.t.
Trap bekleden met vloerbedekking (géén vervanging)trap€ 250,=n.v.t.
Infreezen antislip randen in traptredentrap€ 150,=n.v.t.
Stoeltraplift plaatsenwoning€ 1.000,=n.v.t.
Bovenramen / klepramen openen
Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagenstuk€ 50,=€ 25,=
Automatische raamopener voor hoog uitzetraamstuk€ 75,=€ 37,50
Verlichting en stopcontacten
Automatische nachtverlichting (met sensor)stuk€ 10,=€ 5,=
Hotelschakelaar draadloosStuk€ 50,=€ 25,=
MaatregelenEenheidUitvoering bedrijf 1

Max. 50 % gemaakte kosten!  

Zelf doen2

Max. 50 % gemaakte kosten!

Keuken
Gaskookplaat vervangen voor inductiekookplaat incl. aansluitingstuk€ 600,=n.v.t.
Plaatsen kookbeveiliger,die als de etenswaren in de pan droog-koken, ervoor zorgt dat het gas of de kookplaat uitgeschakeld wordtstuk€ 400,=n.v.t.
Plaatsen kookbeveiliger, die als de etenswaren in de pan droog-koken, ervoor zorgt dat het gas of de kookplaat uitgeschakeld wordt incl vervanging gaskooktoestel zonder thermische beveiliging (de thermische beveiliging zorgt ervoor dat het gas uitgeschakeld wordt als de vlam uit gaat) door een gaskooktoestel met thermische beveiligingstuk€ 600,-n.v.t.
Eénhendelmengkraan op het aanrechtstuk€ 75,=€ 37,50
Onderkastjes aanrecht voorzien van ladenstuk€ 50,=€ 25,=
Verhoger onder koelkast, (af)wasmachine en/of drogerstuk€ 75,=€ 37,50
Badkamer
Gehele badkamer vernieuwen
Bad vervangen door douche incl. leiding- en tegelwerkstuk€ 500,=€ 250,=
Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggersstuk€ 125,=n.v.t.
Bestaande Badkameraanpassen
Anti-slip vloertegels aanbrengen€ 60,=€ 30,=
Anti-slipbehandeling van de bestaande vloertegelsstuk€ 125,=€ 62,50
Douchekop in hoogte verstelbaar met handgreep: gemak bij zittend douchenstuk€ 100,=n.v.t.
Thermostatische douchemengkraanstuk€ 125,=€ 62,50
Douchebak verwijderen en de douchevloer op afschot makenstuk€ 150,=€ 75,=
Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggersstuk€ 125,=n.v.t.
Realiseren van extra toilet op verdieping, inclusief leidingwerkstuk€ 300,=€ 150,=
Eénhendelmengkraan op de wastafelstuk€ 75,=€ 37,50
Toilet
Verhoogde toiletpotstuk€ 125,=€ 62,50
Opklapbare toiletbeugel naast het toiletstuk€ 50,=n.v.t.
Toiletbeugelset op het toiletstuk€ 100,=€ 50,=
Melders
Rookmelder op lichtnetstuk€ 75,=€ 37,50
Rookmelder op batterijenstuk€ 10,=€ 5,=
Koolmonoxidemelderstuk€ 25,=€ 12,50
Personenalarmering
Eénmalige aansluitkostenstuk€ 50,=n.v.t.
Inbraakbeveiliging
Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen (gehele woning)woning€ 300,=n.v.t.
MaatregelenEenheidUitvoering bedrijf 1

Max. 50 % gemaakte kosten!  

Zelf doen 2

Max. 50 % gemaakte kosten!

Telefoon
Seniorentelefoonstuk€ 30,=€ 15,=
Garagedeur
Elektrisch bedienbare garagedeurstuk€ 175,=n.v.t.
Zonwering / gordijnen
Elektrisch bedienbaar maken van zonwering en/of gordijnenwoning€ 125,=n.v.t.

Bijlage 2 Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE

Bijlage bij de subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

Maatregelen: max. 30% van de gemaakte kosten, inclusief B.T.W., materiaalkosten en arbeidsloon
Toegang woning
Toegangspad ophogen / herbestraten
Hellingbaan aanbrengen
Drempelhulp buiten
Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen door b.v. hardsteen.

Niveauverschil (max. 2 cm), incl. aanpassen deur en straatwerk

Voordeur
Elektronisch slot (excl. afstandsbediening voordeurslot) *
Elektrische deurdranger *
Binnendeuren
Elektrische deurdranger *
Drempelhulp deur
Drempel verwijderen
Houvast
Wandbeugel deur of gang
Trap (houvast en stroef)
Tweede trapleuning aanbrengen
Stoeltraplift plaatsen
Lift
Opklapbaar stoeltje of bankje
Spiegel
Gemeenschappelijke ruimte
Anti – slip behandeling van de bestaande vloertegels (bijvoorbeeld Entree)
Verlichting (LED))
Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veiligwonen (gemeenschappelijke ruimte bijvoorbeeld deuren aan de straatzijde)

Gerelateerde artikelen
NieuwsFinancieelLiveRenovatieVerbouwen

Vergroot je appartement met subsidie in Rotterdam

NieuwsEnergieLeningen & Subsidies

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken. Zit uw wijk er bij?

NieuwsLeningen & SubsidiesRenovatieVerduurzaming

De voordelen van een waterbuffer op het dak

Leningen & SubsidiesNieuws

Subsidie voor groene daken voor VvE's in 's Hertogenbosch

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.