Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Leningen & SubsidiesFinancieelNieuwsWettelijke verplichtingen

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel II

Inwerkingtreding Wet Verbetering Functioneren VvE's Deel 2

De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen. De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. De vraag die voorligt is wat deze wetswijziging nu concreet betekent voor de VvE? In het tweede deel van deze blog zal worden ingegaan op het aangaan van een geldlening door de VvE. Lees hier Deel 1

Geldlening door de VvE

In de nieuwe wet wordt een einde gemaakt aan de (rechts)onzekerheid omtrent de mogelijkheid tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening door de VvE. In artikel 5:126 lid 4 BW is in de nieuwe wet expliciet bepaald dat de VvE bevoegd is een overeenkomst van geldlening aan te gaan, tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt. De lening moet wel passen binnen de taak van de VvE om zorg te dragen voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken en gedeelten van het gebouw. Een lening vormt daarnaast geen alternatief voor de eerdergenoemde reserveringsplicht. 

Verbetering positie VvE-lid

De aansprakelijkheid van de leden van de VvE voor de geldlening is aanzienlijk beperkt ten aanzien van de huidige situatie. In het nieuwe artikel 5:113 BW wordt geregeld dat een lid enkel voor zijn aandeel in de splitsing aansprakelijk is voor de lening van de VvE. Dit geldt ongeacht eventuele andersluidende bedingen in de overeenkomst van geldlening.

Tevens wordt een lid bij verkoop van zijn appartement op grond van artikel 5:113 lid 5 BW ontslagen van zijn aansprakelijk ten aanzien van zijn schulden die het gevolg zijn van een geldlening van de VvE.[1] Voorwaarde hierbij is dat door de notaris bij de overdracht, op basis van een verklaring die is afgegeven door het bestuur van de VvE, aan de verkrijgend eigenaar opgave is gedaan van het bestaan van die schuld.

Uitzonderingen

De bevoegdheid van de VvE tot het aangaan van een geldlening kan in het splitsingsreglement worden uitgesloten, dan wel worden beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de beperking dat een VvE uitsluitend voor bepaalde doeleinden leningen zal aangaan of dat voor een besluit tot het aangaan van een geldlening een gekwalificeerde meerderheid is vereist.[2] Een uitsluiting of beperking zal uitdrukkelijk in het reglement opgenomen moeten worden.

Overgangsregeling

Voor bestaande splitsingen, waarbij (nog) niet is voorzien in een uitsluiting of beperking tot het aangaan van een geldlening, geldt dat de VvE vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet (vermoedelijk januari 2018) bevoegd is tot het aangaan van een geldlening. Reeds bestaande leningen ten tijde van de inwerkingtreding van de nieuwe wet gaan niet automatisch over op de verkrijger. Daarnaast wordt ook de aansprakelijkheid van een lid voor de lening van de VvE niet beperkt tot zijn aandeel in de splitsing met betrekking tot deze oude leningen.

Handhaving

Ten slotte kent de nieuwe wet geen afzonderlijke handhavingsmogelijkheden en is niet voorzien in een sanctie op overtreding. Wel komen aan de leden van de VvE de gebruikelijke mogelijkheden toe om een besluit aan te tasten of een verplichting af te dwingen. Indien een lid het niet eens is met een besluit tot het aangaan van een geldlening, kan hij hiervan bijvoorbeeld vernietiging verzoeken wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Als een besluit wordt genomen dat is strijd is met de verplichting tot de minimale jaarlijkse reservering, kan een lid de nietigheid van het besluit inroepen en naleving van de reserveringsverplichting vorderen. Kortom, de wetswijziging beoogt actieve VvE-leden en beheerders te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om de VvE op een goede wijze te besturen en daarbij te kunnen zorgen voor een adequate onderhoudsreservering.

Lees hier Deel 1

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met mw. mr. S. Visser op via www.rijssenbeek.nl.

 

[1] Overige schulden vallen buiten het bereik van artikel 5:113 lid 5 BW en zullen niet van rechtswege op de verkrijger overgaan.

[2] Voor zover op basis van de overige bepalingen van het splitsingsreglement geen gekwalificeerde meerderheid voor het besluit vereist is.

Gerelateerde artikelen
GevelVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Gebrek in buitengevel reden tot schadevergoeding?

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Besluitvorming

VvE Rechtspraak: Financiële geschillen en rechtmatigheid van besluiten

Nieuws

Eerste aanvragen bij Revolverend Fonds Groningen toegekend

FinancieelServicekosten

Kostenverdeling binnen de VvE.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.