Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Huishoudelijk reglementModelreglement

Het Huishoudelijk Reglement inschrijven in het openbaar register, moet dat?

Het Huishouderlijk Reglement inschrijven

Het inschrijven van het huishoudelijk reglement (HR) in het openbaar register, hoe zit dat precies? Alleen in het modelreglement van 2006 staat expliciet dat op het moment dat u een huishoudelijk reglement wilt invoeren, dit ingeschreven moet worden in de openbare registers (het Kadaster of de KvK).

Dit staat beschreven in artikel 59 van het Modelreglement.

Artikel 59
(…)
6. Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers.
(…)

Dat het moet is duidelijk, maar hoe doe je dat dan? Zijn er voorwaarden die gesteld worden aan het Huishoudelijk Reglement? en wellicht ook belangrijk wat is de consequentie als je het niet doet?

In dit artikel zullen we deze vragen behandelen en u stap voor stap door het proces begeleiden.

Wat is het huishoudelijk reglement?

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op het modelreglement en bevat de huisregels van de VvE. Daaraan dien je je te conformeren.

Waarom een huishoudelijk reglement inschrijven?

Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels is er geen vuiltje aan de lucht. De discussie ontstaan wanneer er onduidelijkheid is over welke huisregels nu gelden. Vaak zijn er meerdere versies van het Huishoudelijk Reglement in omloop of is onbekend dat er een Huishoudelijk Reglement aanwezig is. Welk HR is dan het officiële reglement voor de VvE?

In het modelreglement van 2006 is het verplicht om het HR in te schrijven met als doelstelling om daarmee de discussie over de juiste versie te voorkomen. In alle voorgaande modelreglementen was het niet noodzakelijk opgenomen om het HR in te schrijven. Het is wel zeer aan te bevelen om het HR officieel vast te leggen in een openbaar register, juist om duidelijkheid te bieden aan alle mogelijke betrokkenen. Op het moment dat de officiële versie van uw VvE bekend is en ingeschreven is deze voor iedereen te raadplegen en biedt daarmee duidelijkheid.

Wat mag in een Huishoudelijk Reglement?

Nu het duidelijk is dat het goed is om een HR in te schijven in een openbaar register is het wellicht goed om kort stil te staan bij wat mag in het HR? Het HR is een aanvulling op de Akte van Splitsing. In ieder modelreglement staat beschreven wat de inhoud van het HR mag bevatten. De transponeringstabel laat zien waar de deze lijst van onderwerpen het in de verschillende modelreglementen is beschreven.

Huishoudelijk Reglement

Modelreglement van 1973 Art. 28

Modelreglement van 1983 Art. 44

Modelreglement van 1992 Art. 44

Modelreglement van 2006 Art. 59

Bijvoorbeeld in Modelreglement van 2006 staat het volgende:

Artikel 59

De vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen ter regeling van de volgende onderwerpen:

a. het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken;

b. het gebruik, het beheer en het onderhoud van privé gedeelten;

c. de orde van de vergadering;

d. de instructie aan het bestuur;

e. de werkwijze, de taak en de bevoegdheid van de raad van commissarissen en commissies;

f. het behandelen van klachten;

g. regels ter voorkoming van onredelijke hinder;

h. een afwijkende kostenverdeling als bedoeld in artikel 52 negende lid;

i. al hetgeen overigens naar het oordeel van de vergadering regeling behoeft, alles voor zover dit niet reeds in het reglement is geregeld.

Houdt u zich aan deze opsomming wanneer u een HR opstelt. Controleer of de inhoud past binnen de opsomming zoals deze beschreven staat in uw Akte van Splitsing, of het modelreglement waarnaar verwezen wordt. Wanneer er punten in staan die niet vallen onder de opgenomen punten dan zijn deze vernietigbaar. Punten die in strijd zijn met Akte van Splitsing zijn nietig. Meer over nietig en vernietigbaar leest u in dit artikel.

Acceptatie van het Huishoudelijk Reglement.

Op het moment dat u een HR voor uw VvE wenst op te stellen dan is het zaak om ook contact op te nemen met een notaris die uw VvE kan bijstaan. De reden hiervoor is eenvoudig. Het Kadaster accepteert alleen een HR wanneer deze wordt ingediend per notariële akte. Om dit te realiseren zijn er twee mogelijkheden.

De eerste optie is dat u zelf het werk op u neemt om het huishoudelijk reglement op te stellen en deze samen met een verklaring van de notaris indient. De verklaring bevat de boodschap van de notaris dat het HR op de juiste wijze tot stand is gekomen.

De tweede optie is dat u een notaris in de hand neemt om de afspraken die binnen de VvE gemaakt zijn te vertalen naar een Huishoudelijk reglement en deze in te schrijven.

Een andere mogelijkheid is om het HR te deponeren bij de KvK. Voor deponeren van het HR op basis van MR 2006 is dit gratis.

Niet inschrijven van het HR, wat is de consequentie?

Ondanks dat het HR niet is ingeschreven in het openbaar register is het wel gewoon geldig, onafhankelijk welk modelreglement van toepassing is. Natuurlijk moet het HR wel in de Vergadering van eigenaars aangenomen zijn met de vereiste gekwalificeerde meerderheid en het is ook handig om de aangenomen versie van het HR op een dusdanige manier vast te leggen dat deze voor alle leden te raadplegen is. De leden zijn vanaf het moment dat het HR is aangenomen gebonden aan dit HR.

De registratie dient vooral om bepalingen uit het reglement jegens derden (bijvoorbeeld kopers, dus a.s. eigenaars, maar ook a.s. huurders) te kunnen inroepen omdat deze bepalingen dan kenbaar zijn uit de openbare registers.

In het MR 2006, art 59 lid 6, staat dat het bestuur verplicht is om wel voor inschrijving zorg te dragen. Als het bestuur nalaat om te voldoen aan deze verplichting is het aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen van het achterwege laten van inschrijving.

Stappenplan Huishoudelijk Reglement

Stap 1 Wilt u als Vereniging van Eigenaars leefregels vastleggen in een Huishoudelijk Regelement? JA, Nee, Misschien. Bij ja ga naar stap 3, bij misschien ga naar stap 2, bij nee stop met lezen

Stap 2 Bepaal of uw VvE daadwerkelijk een HR wil hebben met de leefregels en draag het voor als agendapunt voor de eerst komende vergadering van eigenaars. Is dit niet het geval stop dan met lezen.

Stap 3: Neem het besluit tijdens de vergadering van eigenaars en leg vast hoe het besluit genomen en of het besluit genomen kon worden.

Stap 4: Benader één of meerdere notarissen om te weten wat de kosten zijn voor hun werkzaamheden uitgaande van de twee opties die eerder genoemd zijn of informeer of u het HR kunt deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Stap 5: Stel de regels vast die u voor uw VvE wilt laten gelden.

Stap 6: Leg de opgestelde leefregels voor aan alle leden van de VvE

Stap 7: Organiseer een vergadering waarbij het onderwerp is het officieel vast stellen en accepteren van het HR

Stap 8: Laat het HR inschrijven in het openbaar register.

Stap 9: Laat weten waar het HR te vinden is en maak dit openbaar via uw eigen website of mededelingen bord.

 

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE niet verantwoordelijk voor constructiefouten privégedeelte

  VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Kun je schoonmaakkosten uit de voorschotbijdrage halen?

  Huishoudelijk reglementGeschillenOverlastVvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Uitspraak Parket bij de Hoge Raad: Onrechtmatige geluidshinder

  OverlastGeschillenVerhurenVvE Rechtspraak - Beheer van de VvE

  Is verhuurder van appartement aansprakelijk voor geluidsoverlast veroorzaakt door huurders

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  2 reacties

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.