Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Risico's beperken

VvE Rechtspraak: Vervangende machtiging conservatoire beslag

Uitspraak beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sabineco B.V., gevestigd te Leidschendam-Voorburg, verzoekster, gemachtigde: mr. J.J.S. Hennephof, advocaat te ‘s-Gravenhage,

tegen

de vereniging Vereniging van Eigenaren van [straatnaam en huisnummers] te Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, verweerster, die niet heeft gereageerd.

Partijen worden hierna aangeduid als “Sabineco” en “de VvE”.

Het verloop van de procedure

1.1 De kantonrechter heeft kennisgenomen van het verzoekschrift met bijlagen, ontvangen op 26 augustus 2016.
1.2 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 19 september 2016. Namens Sabineco is verschenen de heer [D.], bijgestaan door mr. J.J.S. Hennephof als gemachtigde. Van de zijde van de VvE is, zonder bericht van verhindering, niemand verschenen. Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden door de griffier.
1.3 De uitspraak van de beschikking is door de kantonrechter op heden bepaald.

De feiten

2.1 Sabineco is volledig rechthebbende van het appartement gelegen aan de [straatnaam en huisnummer] te Rotterdam (hierna: het appartement).
2.2 Sabineco is uit dien hoofde van rechtswege lid van de VvE.
2.3 Sabineco is voornemens op de kortst mogelijk termijn het appartement in eigendom over te dragen aan mevrouw [S.].

Het verzoek

3.1 Sabineco verzoekt bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een machtiging aan Sabineco af te geven waarmede Sabineco de conservatoire beslagen kan doen doorhalen c.q. een door haar aan te wijzen beëdigd deurwaarder opdracht kan geven de conservatoire beslagen op het appartement van Sabineco door te doen halen, met veroordeling van de VvE in de kosten van de procedure.
3.2 Aan het verzoek heeft Sabineco – kort weergegeven – ten grondslag gelegd dat in het kader van de voorbereiding van de eigendomsoverdracht de door Sabineco ingeschakelde notaris heeft geconstateerd dat het appartement belast is met twee conservatoire beslagen, welke op 4 april 1985 op het appartement zijn gelegd in opdracht van de VvE voor een tweetal bedragen van € 1.134,- en € 907,-. Van enige thans nog openstaande schuld van Sabineco aan de VvE is Sabineco niets bekend. Sabineco heeft via haar beheerder aan de VvE verzocht om de conservatoire beslagen te doen doorhalen. Aangezien diverse pogingen van de beheerder om met de VvE in contact te komen geen enkel resultaat hebben opgeleverd, heeft de beheerder via de advocaat bij brief d.d. 22 juni 2016 nogmaals verzocht de conservatoire beslagen te doen doorhalen. Voornoemde brief is niet afgehaald door of namens de VvE en vervolgens door Post NL teruggestuurd.
3.3. Sabineco heeft gezien het bovenstaande recht en belang de van de VvE benodigde medewerking te vervangen door een machtiging van de kantonrechter om de conservatoire beslagen te doen doorhalen nu die medewerking door de VvE zonder redelijke grond niet wordt gegeven althans de VvE zich ondanks diverse verzoeken niet verklaart. Sabineco grond haar verzoek op de artikelen 5:112 lid 4 BW, 5:121 BW en 5:126 lid 3 BW.

De beoordeling

4.1 De VvE is opgeroepen. Namens de VvE is niemand verschenen.

4.2 Op de voet van artikel 5:121 BW is bepaald dat een appartementseigenaar met betrekking tot bepaalde handelingen waarvoor hij toestemming/medewerking behoeft van een of meer appartementseigenaren, en een dergelijke toestemming/medewerking niet wordt verleend, om een vervangende machtiging van de kantonrechter kan worden verzocht.

Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer naar het oordeel van een of meer eigenaren, nieuwe werken of installaties moeten worden aangebracht. Naar het oordeel van de kantonrechter biedt de wet geen aanknopingspunten om aan te nemen dat het onderhavige verzoek tot doorhaling van conservatoire beslagen ook onder artikel 5:121 BW valt. Dit geldt te meer nu voor een dergelijk verzoek een specifieke procedure is opgenomen in de wet. Voorgaande leidt tot afwijzing van het onderhavige verzoek.

4.3 Sabineco wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Sabineco in de kosten van de procedure, tot aan deze beschikking aan de zijde van de VvE begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Bron: Rechtspraak.nl

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Onderhoud

  Vervangende machtinging herstel van fundering

  VvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement

  VerbouwenHuishoudelijk reglementModelreglementSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Verbouwing zonder toestemming ledenvergadering VvE

  VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Akte uit 1918 en een geschil over ramen gemeenschappelijke muur

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  VvE Centraal stopt!Op 15 maart
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.