Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Leningen & SubsidiesMJOPOnderhoud

Subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan (MDOP) Den Haag 2016-2017

Subdidie Meerjaren Duurzaam Ondrhoud Plan Den Haag

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Overwegende dat :

het gewenst is dat woningeigenaren en eigenaar/bewoners binnen een VvE in Den Haag beter inzicht kan worden gegeven in het toekomstig onderhoud en het op een duurzame manier verbeteren van het gebouw van de VvE.

Gelet op:

 • Programma werken aan Duurzaam woningonderhoud 2016-2018 (RIS 289985);
 • Subsidie revolverend fonds Den Haag (RIS290061)
 • artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014.

Besluit:

Vast te stellen de Subsidieregeling “Meerjaren duurzaam onderhoudplan (MDOP) voor VvE’s Den Haag 2016-2017″.

Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 27 september 2016

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

A.W.H. Bertram

 

de burgemeester,

J.J. van Aartsen

 

Subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan ( MDOP ) voor VvE’s Den Haag 2016-2017

 

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • appartement: is een woning gelegen in een gebouw, welke in appartementsrechten is gesplitst en behoort tot het eigendom van de vereniging van eigenaars (VvE);
 • MDOP: Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan voor minimaal 15 jaar opgesteld door de partijen die via een meervoudige onderhandse aanbesteding (MOA) door de gemeente zijn geselecteerd op 4 augustus 2016;
 • rechtsgeldig VvE-besluit: een door de VvE genomen besluit conform vigerende wet- en regelgeving;
 • vereniging van eigenaars (VvE): vereniging van eigenaars (VvE), als bedoeld in artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek;

Artikel 1:2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2:1 bedoelde activiteiten.

 

§ 2. De activiteiten en de doelgroep

Artikel 2:1. Activiteiten

De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een opgesteld MDOP, om woningeigenaren binnen een VvE in Den Haag beter inzicht te geven in het toekomstig onderhoud en het op een duurzame manier verbeteren van het gebouw van de VvE.

Artikel 2:2. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan VvE’s in Den Haag met maximaal 9 appartementen, die een MDOP hebben laten opstellen.

§ 3. De subsidie

Artikel 3:1. Hoogte van de subsidie

De subsidie voor het laten opstellen van een MDOP, zoals bedoeld in artikel 1:1:

a.bedraagt maximaal 75% van werkelijke kosten tot een maximum van € 1.000,00 per VvE, bij een MDOP;

b.is gemaximeerd tot € 150,00 per appartement.

 

§ 4. Subsidieplafond en verdeling

Artikel 4:1. Subsidieplafond

Voor subsidievaststelling op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 september 2016 tot 31 december 2017 een subsidieplafond van €100.000,00.

Het college van burgemeester en wethouders kan de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

Artikel 4:2. Wijze van verdeling

Honorering van verantwoordingen MDOP die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college van burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Als de indiener de gelegenheid heeft gehad het verantwoordingsformulier aan te vullen, geldt als datum van indiening van het formulier de datum waarop het formulier is aangevuld.

Indien het college van burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één verantwoordingsformulier ontvangt, stelt het college de onderlinge rangschikking van die formulieren vast door middel van loting.

 

§ 5. Besluitvorming subsidie

Artikel 5:1. Besluitvorming

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient men gebruik te maken van een verantwoordingsformulier “MDOP 2016-2017 voor een ambtshalve subsidievaststelling”, welke wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Een verantwoording wordt ingediend via een door het college van burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld verantwoordingsformulier, waarmee de indiener de kosten aan toont en de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, gereed meldt.

Het voornoemde formulier kan worden ingediend tot 1 september 2017.

 

§ 6. Verplichtingen en verantwoording

Artikel 6:1. Verplichtingen

Bij het verantwoordingsformulier dienen de volgende documenten of kopieën van documenten te worden gevoegd:

 • een kopie van de MDOP;
 • de eindfactuur van de MDOP;
 • het VvE-vergaderbesluit:
 • waarmee de opdracht tot het laten opstellen van de MDOP is besloten, en
 • waarin de VvE instemt met de deelname aan het volgsysteem dat de gemeente opzet om de uitvoering van de MDOP’s door de VvE’s te monitoren.

 

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 7:1. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen, gelet op het belang van noodzakelijk duurzaam woningonderhoud, afwijken van artikel 3, 5 en 6 voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7:2. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na haar vaststelling en werkt terug tot en met 1 september 2016.

Deze regeling vervalt op 31 december 2017.

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan (MDOP) voor VvE’s Den Haag 2016-2017.

 

 

Toelichting

Aanleiding

De gemeente Den Haag heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Die doelstelling is alleen haalbaar als ook de woningvoorraad een verbeterslag doormaakt. Daarvoor ontwikkelt de gemeente een samenhangend en elkaar versterkend pakket aan maatregelen:

 • Programma werken aan duurzaam woningonderhoud 2016-2018
 • Inzet VvE-balie voor activeren VvE’s stimuleren tot onderhoud- en duurzaamheidsingrepen
 • Revolverend VvE-fonds ≤9 appartementen vanaf eind 2016/begin 2017
 • Subsidieregelingen voor groene daken en dak- en/of vloerisolatie
 • Promotiecampagne woningverbetering

 

Subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan (MDOP) voor VvE’s Den Haag

De regeling heeft tot doel VvE’s inzicht te geven in de kansen voor onderhoud en een duurzame, comfortabele woning. Samen met het VvE-fonds biedt deze regeling de kans aan VvE’s om daadwerkelijk de verbeteringen met een aantrekkelijke financiering uit te voeren.

De ervaring leert dat juist kleine VvE’s geen meerjaren-onderhoudplannen opstellen. Voor kleine VvE’s zijn de kosten relatief hoog. In combinatie met het feit dat gemiddeld bezien de kleine VvE’s te weinig reserveren maakt deze groep VvE’s kwetsbaar. Het belang voor Den Haag is groot aangezien kleine VvE’s een kwart van de woningvoorraad uitmaken (60.000 woningen). In de aanpak particuliere woningvoorraad is het cruciaal dat ook deze categorie in beweging gaat komen.

 

MDOP: wat is het?

Een van de drie bouwkundige bureau’ s, geselecteerd via een meervoudige onderhandse aanbesteding, maakt een plan voor het onderhoud van het pand voor minimaal de komende 15 jaar.In een MDOP worden de bevindingen van een bouwkundige opname van het casco van het pand en van de staat van het onderhoud aan alle tot de VvE behorende appartementsrechten (woningen) beschreven en de mogelijke duurzame maatregelen.

De MDOP geeft inzicht in de staat van onderhoud van de scheidingconstructie van het gebouw inclusief (open) portiekopgangen, balkons, ventilatiekanalen, rookgasafvoeren, riolering en eventuele gezamenlijke technische installaties en verlichting.

 

Subsidieregeling

De gemeente Den Haag heeft €100.000,00 beschikbaar voor de regeling. De gemeente Den Haag wil stimuleren dat een MDOP een gangbaar product wordt voor VvE’s waarmee de eigenaren inzicht krijgen in de kansen voor het duurzaam onderhouden van hun woongebouw. De MDOP is een opstap naar realisatie van de maatregelen, al dan niet in combinatie met een financiering. Het doel van de gemeente Den Haag is om met de beschikbare middelen een betaalbaar en aantrekkelijk product te ontwikkelen voor kleine VvE’s. Betaalbaar omdat de regeling de kostprijs van de MDOP voor de VvE verlaagt. Aantrekkelijk omdat de MDOP de VvE op weg helpt om daadwerkelijk de maatregelen te realiseren.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan VvE’s in Den Haag met maximaal 9 appartementen. De hoogste concentratie kleine VvE’s in de sociale koopvoorraad bevindt zich met name in de focuswijken. Hier gaat het met name om de wijken in de stadsdelen Centrum, Segbroek, Escamp en Laak.

De subsidie voor het laten opstellen van een MDOP bedraagt maximaal 75% van de werkelijke kosten tot een maximum van € 1.000,00 per VvE bij een MDOP voor minimaal 15 jaar. De subsidie is gemaximeerd tot € 150,00 per appartement. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 1 september 2017.

Bij de verantwoording van de subsidieaanvraag dient de VvE wel een VvE-vergaderbesluit te overleggen waarin is opgenomen dat de eigenaren gezamenlijk hebben besloten een MDOP te laten opstellen en dat er binnen drie jaar tot uitvoering van de MDOP wordt over gegaan. Het is namelijk cruciaal dat deze VvE’s ook daadwerkelijk in actie gaan komen.

 

Financiën

De benodigde middelen van in totaal € 100.000,00 komen uit het budget Verduurzaming woningen binnen programma 14 Wonen en Duurzaamheid. Deze worden ingezet ten behoeve van de subsidieregeling, waarmee tot 31 december 2017, naar schatting 150 VvE’s een MDOP kunnen laten opstellen.

 

Communicatie

De gemeente zal via de reeds aanwezige communicatiekanalen de VvE’s op de hoogte brengen van de mogelijkheid van deze subsidie. Er zal geflyerd worden in met name de focuswijken en ook de VvE-balie zal haar inzet in deze wijken verhogen en de VvE’s informeren tijdens de informatiebijeenkomsten in heel Den Haag.

 

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.