Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

BestuurVvE Centraal

De functie van het bestuur

Functie van bestuur VvE

Sinds 1 november 2011 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

Voorheen was ik bestuurder van een ‘gewone’ boek 2 vereniging. Nu ben ik recent benoemd als voorzitter van het bestuur van een Vereniging van Eigenaars. Wat zijn nu precies de taken en bevoegdheden die het bestuur van een VvE heeft? 

Het bestuur van de VvE

De bestuurder van de VvE wordt door vergadering benoemd en ontslagen (artikel 5:131 BW). Na benoeming wordt deze relatie beschouwd als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW). Hieruit vloeit voort dat de bestuurder de zorg heeft van een goed opdrachtnemer, het bestuur de aanwijzingen van de vergadering dient op te volgen en het bestuur de vergadering dient te informeren en aldaar rekening en verantwoording dient af te leggen. De bestuurder kan slechts in enkele gevallen zonder besluit van een vergadering eigenmachtig beslissingen nemen:

  • over onderhoud mits daarmee niet een bedrag is gemoeid, dat boven een door de vergadering vastgesteld bedrag ligt (artikelen 38 lid 2 MR 1992 en 52  lid 2 MR 2006);
  • over periodiek onderhoud en noodzakelijke vernieuwingen voor zover de daarop betrekking hebbende kosten in de balans van de VvE zijn gereserveerd (artikel 41 lid 3 MR 1992 en 53 lid 4 MR 2006);
  • over beheer van de middelen van de VvE tenzij de vergaderingen beperkingen te dien aanzien heeft opgelegd – denk aan een op de juiste manier beleggen van die middelen – (artikel 5:131 lid 3 en lid 4 BW);
  • over rechtshandelingen en kwijtingen, een belang van een door de vergadering vastgesteld bedrag niet te boven gaande (artikelen 41 lid 4 MR 1992 en 53 lid 5 MR 2006);
  • over beslagmaatregelen en het voeren van gerechtelijk verweer (idem) en;
  • over spoedeisende en noodzakelijke maatregelen, welke uit een normaal beheer voortvloeien (artikelen 41 lid 5 MR 1992 en 53 lid 6 MR 2006). 

Overschrijding van bevoegdheden

In de praktijk komt het echter nog weleens voor dat het bestuur de in het splitsingsreglement aan haar gegeven bevoegdheden overschrijdt. Het is dan zaak dat de vergadering van eigenaars daartegen actie onderneemt. De vergadering van eigenaars is en blijft immers het hoogste orgaan van de VvE. Door bestuurders wordt dit nog weleens vergeten.

Indien en voor zover het bestuur haar bevoegdheden heeft overschreden kan dit in bepaalde gevallen zelfs tot aansprakelijkheid van het bestuur leiden. Van belang is in ieder geval dat de vergadering van eigenaars, alsmede de kascommissie toezicht houdt op het handelen van het bestuur en omissies van het bestuur tijdig kenbaar maakt binnen de VvE.

Vergelijking met een ‘gewone’ boek 2 vereniging

Bij een vergelijking van de macht van het bestuur van een gewone boek 2 vereniging blijkt dat het bestuur van de VvE een minder zelfstandige positie inneemt. De bestuurder van een gewone boek 2 vereniging is belast met het besturen van de vennootschap en met haar vertegenwoordiging in en buiten rechte. Daarbij behoeft het bestuur doorgaans, tenzij de statuten anders bepalen, geen bepaalde gedragslijn van haar leden te laten voorschrijven. Uiteraard is ook deze bestuurder wel verantwoording aan de leden verschuldigd. De functie van bestuur bij een VvE is daarentegen veel beperkter. Op grond van artikel 5: 131 BW beheert het bestuur de middelen van de VvE en draagt zij zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars. De vergadering van eigenaars heeft daarbij de bevoegdheid het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van haar taak te geven. De bevoegdheden van de bestuurder van de VvE zijn dan ook veel beperkter dan die van het bestuur van andere verenigingen.

Verwarring begrip voorzitter

Tot slot wordt vaak gesproken over de voorzitter van de VvE. Hoewel dit een veel gehoorde titel is bestaat die functie feitelijk helemaal niet en wordt deze doorgaans verward met de voorzitter van het bestuur. De enige voorzitter, die in de wet voorkomt, is de voorzitter van de vergadering. De voorzitter van een vergadering heeft twee – nogal beperkte – taken: hij vervangt de bestuurder bij belet of ontstentenis en hij leidt de vergadering van eigenaars (artikel 33 lid 6 MR 1992 en 45 lid 6 MR 2006). Voorts kan er binnen de VvE een voorzitter van het bestuur zijn, in dat geval is deze voorzitter geen voorzitter maar bestuurder. Men dient de voorzitter van het bestuur dan ook niet te verwarren met de voorzitter van de vergadering van eigenaars.

Om te weten welke bevoegdheden en taken het bestuur exact heeft binnen uw VvE, dient u daarvoor de akte van splitsing alsmede het splitsingsreglement te raadplegen.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl. (edit)

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
VvE ZakenGemeenschap & CommunicatieVergadering van Eigenaars

De positie van een Commissie binnen de VvE?

Complex en documenten

Vereniging of Vereniging van Eigenaren. Wat is het verschil?

Nieuws

Voorzitterschap Daan Fons met jaar verlengd

Nieuws

VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.