Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Vergadering van EigenaarsVergaderingVvE Centraal

Wat kunt u doen tegen een besluit op de Vergadering van Eigenaars?

Besluit vergadering van eigenaars | VvE Centraal

Sinds 1 november 2011 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

Tijdens de afgelopen vergadering van eigenaars is een besluit genomen waarmee u het niet eens bent. Wat kunt u als eigenaar daartegen doen?

Hoewel binnen een VvE de democratie in beginsel heeft te gelden, betekent dit niet dat u zich als eigenaar bij alle genomen besluiten dient neer te leggen. De wet biedt immers mogelijkheden te ageren tegen een besluit dat u niet welgevallig is.

Vernietigbaar besluit

Op grond van artikel 5:130 BW j° artikel 2:15 BW kan door een ieder die een redelijk belang heeft vernietiging van een besluit van een orgaan van de VvE worden verzocht. Doorgaans betreft dit een besluit van de vergadering van eigenaars; het hoogste orgaan binnen de VvE. Op grond van voornoemde twee wetsartikelen is een besluit vernietigbaar indien sprake is van strijdigheid met de wettelijke of statutaire bepalingen die de bevoegdheid van de vergadering en de wijze van totstandkoming van besluiten regelen, dan wel wegens strijd met het huishoudelijk reglement of strijdigheid met de redelijkheid of billijkheid.

Voorts is het van belang dat een verzoek tot vernietiging van een besluit dient te worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennisgenomen of heeft kunnen kennisnemen. Achterliggende gedachte van die bepaling is dat rekening wordt gehouden met het belang van de eigenaars om zo spoedig mogelijk te weten of sprake is van een geldig besluit of niet. Uit de rechtspraak volgt, dat deze termijn van een maand als een fatale termijn dient te worden beschouwd.

Nietig besluit

Naast vernietigbare besluiten bestaan er besluiten die nietig zijn. Van een nietig besluit is sprake indien het besluit strijdig is met de akte van splitsing, welke strijdigheid niet ziet op de wijze van totstandkoming van besluiten, dan wel indien een besluit in strijd is met de wet. Een nietig besluit betekent dat het besluit zonder meer niet geldig is. De nietigheid hoeft niet per definitie te worden ingeroepen. U kunt als eigenaar in beginsel volstaan met de stelling dat het betreffende besluit nietig is. Geeft de vergadering van eigenaars ondanks de ingeroepen nietigheid toch uitvoering aan dat besluit, dan kunt u als eigenaar een verklaring voor recht verzoeken bij de rechtbank. Dit houdt kort gezegd in, dat u de rechter verzoekt te oordelen dat inderdaad sprake is van een nietig besluit opdat hierover zekerheid ontstaat.

Verschil inroepen vernietiging besluit en nietigheid besluit

Een verzoek tot vernietiging dient binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennisgenomen of heeft kunnen kennisnemen bij de kantonrechter middels een zogeheten verzoekschrift aanhangig te worden gemaakt. Een vordering tot het vaststellen van de ingeroepen nietigheid dient daarentegen te geschieden middels een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank, sector civiel. Voor het inroepen van de nietigheid geldt in beginsel geen termijn.

Uit het vorenstaande volgt wel, dat de wet u als eigenaar voldoende mogelijkheden biedt een genomen besluit aan te vechten. Daarbij is het evenwel van groot belang dat de juiste juridische weg wordt bewandeld. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat een besluit onherroepelijk wordt. Voorkom dit dus door tijdig actie te ondernemen.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Besluiten nemen met een verkeerde stemverhouding in de VvE. Oeps

VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Verzoek ontbinding besluit niet ontvankelijk

VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Nietige besluiten en eigenmachtige aanschaf tuinset

Geschillen

Verzoekschrift tot het vernietigen van een besluit

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

1 Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.