Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Huishoudelijk reglementModelreglementOverlastVerbouwenVvE Zaken

Overlast door (harde) vloerbedekking; wat moet de VvE daarmee?

geluidhinder VvE

Ter voorkoming van overlast/hinder zijn onder meer in de splitsingsakte en in het eventueel toepasselijke Huishoudelijk Reglement (HR) aanvullende bepalingen opgenomen, die alle eigenaren en bewoners binnen het appartementencomplex dienen na te komen. Op grond van de voor de VvE geldende regelgeving is (het bestuur van) de VvE gehouden om namens de gezamenlijke eigenaren tegen een overlastveroorzaker op te treden door de regels van de VvE te handhaven.

Hoe kan de VvE het een en ander het beste regelen?

Als in het HR van de VvE nog geen nadere bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de vloerbedekking, dan verdient het de voorkeur om in het HR van de VvE een uitgebreide regeling op te nemen. Let wel, deze regeling mag niet in strijd zijn met hetgeen de akte van splitsing bepaalt omtrent het mogen aanbrengen van harde vloeren.

Het is in het belang van de VvE om in het HR een objectieve norm vast te leggen waaraan de geluidsisolatie van een vloer dient te voldoen. Ook de wijze van het leggen van vloerbedekking kan in het HR worden vastgelegd. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de vloerbedekking met een goed isolerende onderlaag of constructie moet worden aangebracht.

Tevens is het zinvol om in het HR een plan van aanpak voor vloerproblematiek op te nemen zodat de VvE, de beweerdelijke overtreder en de klager allen weten wat van een ieder wordt verwacht. Hierbij kan gedacht worden aan een verplichting voor een eigenaar om zijn voornemen een (harde) vloerbedekking aan te brengen vooraf te laten melden aan het bestuur. Daarbij kan de verplichting voor de eigenaar worden opgelegd om bij deze mededeling een schriftelijke verklaring te overleggen van een ter zake onafhankelijk derde-deskundige waaruit blijkt, dat de vloerbedekking voldoet aan de geldende norm. Dit neemt niet weg dat nadat de vloerbedekking is gelegd, alsnog kan blijken dat deze niet voldoet aan de normen van het splitsingsreglement en het HR. In dat geval zal door middel van een geluidsmeting moeten worden vastgesteld of de vloerbedekking voldoet.

Het verdient eveneens de voorkeur om in het HR een bepaling op te nemen op welke wijze de VvE zal omgaan met klachten over geluidshinder als gevolg van een (harde) vloerbedekking. Zo zou de VvE kunnen opnemen dat indien zich een klacht voordoet, de eigenaar van de (harde) vloerbedekking door middel van een onderzoek van een ter zake onafhankelijk en deskundig bureau dient aan te tonen dat de betreffende vloer aan de door de VvE vastgestelde isolatiewaarde voldoet. Daarnaast kan worden opgenomen dat het voornoemde onderzoek binnen één maand na het eerste verzoek daartoe van het bestuur van de VvE dient te worden uitgevoerd. Eventueel zou de VvE eveneens een regeling met betrekking tot de kosten van de geluidsmeting kunnen opnemen.

Welke taak heeft de VvE bij hinder als gevolg van (harde) vloerbedekking

Indien een van de eigenaren overlast ondervindt en vaststaat dat een van de buren een (harde) vloerbedekking heeft aangebracht, dan dient het bestuur de geldende regelgeving binnen de VvE te raadplegen teneinde te weten wat er van de VvE wordt verwacht. Het is immers de taak van de VvE toe te zien op naleving van de binnen de VvE geldende regelgeving. Staat vast dat sprake is van een handelen in strijd met de akte van splitsing c.q. het HR, dan dient de VvE daar dus tegen op te treden.

Als aanschrijving door de VvE niet tot het gewenste resultaat leidt, dan zal moeten worden vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van de gestelde onredelijke hinder of dat er niet is voldaan aan de door de VvE vastgestelde normen. Om hier uitsluitsel over te kunnen geven zullen de klachten objectief beoordeeld moeten worden. Dit kan onder meer middels het uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundige. Weigert de eigenaar met de (harde) vloerbedekking zijn medewerking aan een dergelijk geluidsmeting te verlenen, dan zal de VvE deze geluidsmeting via gerechtelijke weg moeten afdwingen. Let wel, op grond van het bepaalde in het splitsingsreglement kan een gerechtelijke procedure slechts worden gestart voor zover de vergadering van eigenaars het bestuur van de VvE hiertoe heeft gemachtigd.

Blijkt na de geluidsmeting dat de vloerbedekking inderdaad niet voldoet aan de binnen de VvE geldende regelgeving, dan dient de eigenaar te worden verzocht passende maatregelen te treffen zodat de vloerbedekking alsnog aan de gestelde normen voldoet. Als de eigenaar hiertoe niet overgaat, dan zal de VvE aansluitend genoodzaakt zijn om een gerechtelijke procedure tot verwijdering van de vloer op te starten. Ook hiervoor is een machtiging van de vergadering van eigenaars benodigd.

Naast handhaving door de VvE heeft de overlast ondervindende eigenaar uiteraard op grond van het burenrecht tevens de mogelijkheid de eigenaar met de harde vloerbedekking rechtstreeks aan te spreken.

mr. Anne Vermeulen

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

1 Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.