Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

ModelreglementFinancieelServicekosten

Wat te doen wanneer een eigenaar zijn VvE bijdrage niet voldoet?

rechstgeldig besluit vve

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

De vraag die deze week behandeld wordt is:

Welke maatregelen kan de VvE nemen indien een eigenaar zijn maandelijkse (voorschot)bijdrage niet voldoet?

Hoewel eigenaren meestal tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen, komt het vaak genoeg voor dat er achterstanden ontstaan. Van belang om te weten wanneer de VvE tot incasso van die bedragen kan overgaan, is wanneer het bedrag opeisbaar is geworden. Op grond van de Modelreglementen gelden de volgende bepalingen:

1973:   maandelijks, en voorts te verhogen met de in het Huishoudelijk Reglement bepaalde rente met ingang van 8 dagen na de vervaltermijn;

1983:    maandelijks 1/12-gedeelte, te vermeerderen met de wettelijke rente verhoogd met 2 punten (met een minimum van € 4,54) met ingang van 14 dagen na de vervaltermijn;

1992:    maandelijks 1/12-gedeelte, te vermeerderen met de wettelijke rente verhoogd met 2 punten (met een minimum van € 4,54) met ingang van 14 dagen na de vervaltermijn; tevens te vermeerderen met in en buiten rechte gemaakte kosten;

2006:    maandelijks bij vooruitbetaling 1/12-gedeelte, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW (met een minimum van € 10,00) en te vermeerderen met de in en buiten rechte gemaakte kosten; verrekening en/of opschorting is uitgesloten.

Wie ziet toe op navolging

De taak voor het toezien op tijdige betaling en het bij gebreke daarvan incasseren van de maandelijkse bijdragen ligt bij het bestuur, al dan niet bijgestaan door een professionele beheerder. Wordt na een herinnering en na het verzenden van een aanmaningsbrief niet betaald, dan kan het incassotraject in gang worden gezet. Teneinde te voorkomen dat achterstallige betalingen oplopen is het van belang dit traject tijdig in gang te zetten. Bij gebreke daarvan lopen de wel betalende eigenaars immers het risico dat de schuld op grond van het (model)reglement wordt omgeslagen over alle eigenaren.

Wat als incasso niet werkt?

Leidt ook een brief van een externe partij (advocaat,deurwaarder, incassobureau) niet tot betaling dan zal een gerechtelijke procedure gestart moeten worden. Daarvoor is een machtiging van de vergadering van eigenaars vereist. Zonder die machtiging is het bestuur in beginsel niet gerechtigd -opdracht te geven- een gerechtelijke procedure te starten, tenzij het splitsingsreglement anders bepaalt (bv art. 53 lid 5 MR 2006). Derhalve is het raadzaam voor incasso van achterstallige bijdrage een doorlopende machtiging af te geven. Een voorbeeld van een dergelijke machtiging treft u onderstaand:

“De vergadering van eigenaars machtigt het bestuur/de bestuurder om na verzending van twee vergeefse herinneringsbrieven/aanmaningen de vorderingen uit hoofde van niet betaalde (voorschot-)bijdragen ter incasso aan een door het bestuur daartoe aan te wijzen partij over te dragen en die buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen te zetten, die het bestuur/de bestuurder naar zijn oordeel nodig acht, voorts om namens de Vereniging van Eigenaars in rechte te verschijnen en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder het verstrekken van inlichtingen en het beproeven en het zonodig tot stand brengen van een minnelijke regeling alsmede het eventueel instellen van hoger beroep”.

Indien de betreffende eigenaar ook niet betaalt nadat het tot betaling veroordelende vonnis is gewezen,  dan kan het vonnis ter betekening en executie aan de deurwaarder worden gestuurd. Executiemaatregelen kunnen bestaan uit het leggen van beslag op roerende zaken (auto,  TV of meubelair), beslag onder derden (denk aan de werkgever of de bankrekening), of beslag op het appartementsrecht zelf. Vermeldenswaard is dat de VvE zekere voorrechten heeft bij (executie)verkoop dan wel veiling van een appartement.

Conclusie

Teneinde te voorkomen dat de VvE voorzieningen voor niet inbare vorderingen op de balans dient op te nemen, is een strak debiteurenbeleid dus van groot belang. Let u er dus op dat het bestuur tijdig reageert op achterstanden; dat voorkomt een hoop problemen achteraf. U wilt immers niet de dupe worden van wanbetaling door uw buren.

Rijssenbeek Advocaten is bij uitstek gespecialiseerd in het appartementsrecht en daarmee goed op de hoogte van het wel en wee binnen een VvE. Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.